GIS-material för arkeologiskt projekt: Panncentralen

SND-ID: SND 2285

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad byggnation av en hetvattencentral inom kv Motorn 3 i Skänninge stad, Mjölby kommun, förundersöktes en ca 1 800 m2 stor yta. Vid undersökningen framkom agrara lämningar och boplatslämningar. Det konstaterades också att stora delar av området var förstört, ur arkeologisk synvinkel, genom tidigare byggnationer och markarbeten. Fornlämningarna upptog en ca 950 m2 stor yta och registrerades som Skänninge 44 och 45. Fornlämningarna är avgränsade åt norr och öster men fortsätter troligen utanför undersökningsområdet i söder och väster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade exploateringen samt även se på möjligheten att justera exploateringsområdet så att eventuell fornlämning berördes så lite som möjligt. Fornlämning som framkom skulle undersökas samt om möjligt dateras.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Kv Motorn 3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Inför byggnation av en hetvattencentral

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Inför byggnation av en hetvattencentral. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002046

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Område med fossil åkermark

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2068-06

Producents dnr för projektet

75/06

ProjektID

p506068

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07