GIS-material för arkeologiskt projekt: Panncentralen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad byggnation av en hetvattencentral inom kv Motorn 3 i Skänninge stad, Mjölby kommun, förundersöktes en ca 1 800 m2 stor yta. Vid undersökningen framkom agrara lämningar och boplatslämningar. Det konstaterades också att stora delar av området var förstört, ur arkeologisk synvinkel, genom tidigare byggnationer och markarbeten. Fornlämningarna upptog en ca 950 m2 stor yta och registrerades som Skänninge 44 och 45. Fornlämningarna är avgränsade åt norr och öster men fortsätter troligen utanför undersökningsområdet i söder och väster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade exploateringen samt även se på möjligheten att justera exploateringsområdet så att eventuell fornlämning berördes så lite som möjligt. Fornlämning som framkom skulle undersökas samt om möjligt dateras.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2285

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför en planerad byggnation av en hetvattencentral inom kv Motorn 3 i Skänninge stad, Mjölby kommun, förundersöktes en ca 1 800 m2 stor yta. Vid undersökningen framkom agrara lämningar och boplatslämningar. Det konstaterades också att stora delar av området var förstört, ur arkeologisk synvinkel, genom tidigare byggnationer och markarbeten. Fornlämningarna upptog en ca 950 m2 stor yta och registrerades som Skänninge 44 och 45. Fornlämningarna är avgränsade åt norr och öster men fortsätter troligen utanför undersökningsområdet i söder och väster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade exploateringen samt även se på möjligheten att justera exploateringsområdet så att eventuell fornlämning berördes så lite som möjligt. Fornlämning som framkom skulle undersökas samt om möjligt dateras.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Kv Motorn 3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002046

Version 1.0:

2012-10-29 doi:10.5878/001491

Ladda ner data:

Inför byggnation av en hetvattencentral

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför byggnation av en hetvattencentral. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002046

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2068-06

Producents dnr för projektet:

75/06

ProjektID:

p506068

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07