GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett järnåldersgravfält vid Glan

SND-ID: SND 2287

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning i Melby, Risinge socken, Finspångs kommun, vid ett gravfält (RAÄ 6). I oktober samma år utfördes en komplettering till utredningen. I schakten framkom en grav, tre möjliga gravar och en härd. Fynd av keramik, kvarts och brända ben tillvaratogs. I norra delen av gravfältet har en flack möjlig gravhög mätts in. Inom ramen för utredningen mättes fornlämningsområdet runt gravfältet in.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt exploateringen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Risinge, Melby 3:2 och 3:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Detaljplanarbete

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002048

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder – Yngre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05–2006-10
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Gravar , Härd

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4622-06

Producents dnr för projektet

675/04

ProjektID

p506070

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07