GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett järnåldersgravfält vid Glan

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning i Melby, Risinge socken, Finspångs kommun, vid ett gravfält (RAÄ 6). I oktober samma år utfördes en komplettering till utredningen. I schakten framkom en grav, tre möjliga gravar och en härd. Fynd av keramik, kvarts och brända ben tillvaratogs. I norra delen av gravfältet har en flack möjlig gravhög mätts in. Inom ramen för utredningen mättes fornlämningsområdet runt gravfältet in.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt exploateringen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2287

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under maj 2006 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning i Melby, Risinge socken, Finspångs kommun, vid ett gravfält (RAÄ 6). I oktober samma år utfördes en komplettering till utredningen. I schakten framkom en grav, tre möjliga gravar och en härd. Fynd av keramik, kvarts och brända ben tillvaratogs. I norra delen av gravfältet har en flack möjlig gravhög mätts in. Inom ramen för utredningen mättes fornlämningsområdet runt gravfältet in.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kommer att beröras av det planerade arbetet. Om fast fornlämning framkom skulle om möjligt exploateringen justeras så att fornlämningarna inte berördes.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Risinge, Melby 3:2 och 3:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002048

Version 1.0:

2012-10-29 doi:10.5878/001213

Ladda ner data:

Detaljplanarbete

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002048

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4622-06

Producents dnr för projektet:

675/04

ProjektID:

p506070

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 — 2006-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07