GIS-material för arkeologiskt projekt: Forntid, medeltid och franska bilar vid Lilla Ullevi

SND-ID: SND 2289

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde år 2006 en arkeologisk undersökning av RAÄ 325 i Linköping S:t Lars socken. Fornlämningen utgörs dels av en förhistorisk boplats och dels av platsen för det medeltida Lilla Ullevi. Undersökningen tillkom akut, då byggarbeten redan pågick. Vid besiktningen avbröts allt schaktningsarbete på den del av fastigheten som inte redan var nerschaktad och övertäckt. En arkeologisk undersökning kom därefter till stånd av den kvarvarande ytan. Boplatslämningarna hörande till RAÄ 325 kunde indelas i tre faser. Fas 1 var daterbar till sen medeltid - 1700-tal och bestod av tre välbevarade husgrunder och en brunn. Fas 2 var äldre och delvis förstörd av Fas 1. De konstruktioner som påträffades i form av spislar var daterbara till medeltid. Till Fas 3, daterad till vikingatid, räknades 48 stolp- och käpphål, 10 härdar och härdgropar, 3 kokgropar samt 10 gropar och nedgrävningar av olika slag. Vid undersökningen togs samtliga lämningar bort. Det är dock mycket troligt att stora delar av boplatsen samt Lilla

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Vikingatid – Medeltid

1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, kv Glasdörren 6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Pågående byggarbeten

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Pågående byggarbeten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002050

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

Vikingatid – Medeltid

1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-14200-06

Producents dnr för projektet

314/06

ProjektID

p506072

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07