GIS-material för arkeologiskt projekt: I boplatsens utkant - skärvsten, härdar och stolphål vid Eldsberget

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2006 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning på den södra sidan av Eldsberget intill stadsdelen Lambohov i Linköping samt en arkeologisk utredning, etapp 2, öster om Eldsberget. Slutundersökningen berörde delar av boplatsen RAÄ 233, Slaka socken. De arkeologiska insatserna föranleddes av anläggandet av en cykelväg samt framtida bostadsbebyggelse. Den undersökta ytan omfattar två delområden. Det första området bestod av en skärvstenshög samt ett större aktivitetsområde med skärvstenslager. I och under detta skärvstenslager fanns anläggningar i form av bland annat härdar och rännor. Det andra området berörde ett boplatsområde med ett 50-tal stolphål, härdar, gropar och två mindre kulturlager. Dateringarna från skärvstensområdet är samlade kring de fem första århundradena e Kr, med undantag för en datering till yngre bronsålder. En rad med brända stockar, möjligen resterna av fodertråg för betande djur härstammar från historisk tid. I området finns även spår av ett to

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2290

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under 2006 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning på den södra sidan av Eldsberget intill stadsdelen Lambohov i Linköping samt en arkeologisk utredning, etapp 2, öster om Eldsberget. Slutundersökningen berörde delar av boplatsen RAÄ 233, Slaka socken. De arkeologiska insatserna föranleddes av anläggandet av en cykelväg samt framtida bostadsbebyggelse. Den undersökta ytan omfattar två delområden. Det första området bestod av en skärvstenshög samt ett större aktivitetsområde med skärvstenslager. I och under detta skärvstenslager fanns anläggningar i form av bland annat härdar och rännor. Det andra området berörde ett boplatsområde med ett 50-tal stolphål, härdar, gropar och två mindre kulturlager. Dateringarna från skärvstensområdet är samlade kring de fem första århundradena e Kr, med undantag för en datering till yngre bronsålder. En rad med brända stockar, möjligen resterna av fodertråg för betande djur härstammar från historisk tid. I området finns även spår av ett to

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Anläggandet av en cykelväg samt bostadsbebyggelse

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Anläggandet av en cykelväg samt bostadsbebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002051">https://doi.org/10.5878/002051</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-457-06

Producents dnr för projektet

24/06

ProjektID

p506073

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02

Datainsamlare: Östergötlands museum

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05 — 2006-07

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2017-01-31