GIS-material för arkeologiskt projekt: Hävla bruk - Brenäs

SND-ID: SND 2291

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad ombyggnad av ledningsnätet mellan Hävla bruk och Brenäs, Skedevi socken, Finspångs kommun, har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arbetet avsåg både rasering av befintlig luftledning och schaktning för högspänningskabel på en sträcka av totalt ca 20 km. Schaktet för kabeln skulle grävas intill gravfältet RAÄ 107. Två sökschakt togs därför upp med grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Senare ändrades också sträckningen för kabeln från södra till norra vägslänten av landsvägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att gravfältet inte hotas av ledningsarbetet. Raseringarna av befintlig luftledning bedömdes inte heller beröra fornlämningar. Flera milstenar (RAÄ 106, 133, 131) kunde också beröras av ledningsarbetet. Milstenarna är dock placerade längs den södra sidan av landsvägen. I samband med ombyggnad av elnätet i Skedevi socken utfördes en kompletterande utredning etapp 1 och 2 på en kortare sträcka, mellan Tisenhult och Hasselbac

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Skedevi socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skedevi, Hävla bruk - Brenäs

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Ombyggnad av ledningsnätet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Ombyggnad av ledningsnätet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002052

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-07
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8868-06

Producents dnr för projektet

209/06

ProjektID

p507054

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07