GIS-material för arkeologiskt projekt: Gäverstad 1:4

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Gäverstad 1:4 i Västra Husby socken och Söderköpings kommun. Inom det aktuella området planeras täktverksamhet samt en väg till den nya täkten. Utredningen utfördes vid en fyndplats för en holkyxa (RAÄ 263) där vägen till den nya täkten är planerad att gå. Fyra schakt öppnades vid fyndplatsen, inget av arkeologiskt intresse framkom. Förundersökningen utfördes intill ett gravröse (RAÄ 264). Syftet var att avgränsa fornlämningen samt att konstatera om det finns ytterligare fornlämningar i anslutning till röset. Vid avtorvningen framkom en stenpackning runt röset. Stenpackningen avgränsades mot väster, dock inte mot söder, norr eller öster. Det gick inte att konstatera om stenpackningen är byggd av människa eller naturlig. I anslutning till röset och i stenpackningen fanns fyra stensamlingar. En av dem undersöktes. Inga fynd eller gravläggning kunde konstateras. Undersökningen av visade dock att den var uppby

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2294

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands museum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Gäverstad 1:4 i Västra Husby socken och Söderköpings kommun. Inom det aktuella området planeras täktverksamhet samt en väg till den nya täkten. Utredningen utfördes vid en fyndplats för en holkyxa (RAÄ 263) där vägen till den nya täkten är planerad att gå. Fyra schakt öppnades vid fyndplatsen, inget av arkeologiskt intresse framkom. Förundersökningen utfördes intill ett gravröse (RAÄ 264). Syftet var att avgränsa fornlämningen samt att konstatera om det finns ytterligare fornlämningar i anslutning till röset. Vid avtorvningen framkom en stenpackning runt röset. Stenpackningen avgränsades mot väster, dock inte mot söder, norr eller öster. Det gick inte att konstatera om stenpackningen är byggd av människa eller naturlig. I anslutning till röset och i stenpackningen fanns fyra stensamlingar. En av dem undersöktes. Inga fynd eller gravläggning kunde konstateras. Undersökningen av visade dock att den var uppby

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Västra Husby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Husby, Gäverstad 1:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002055

Version 1.0:

2012-11-01 doi:10.5878/001235

Ladda ner data:

Inför planerad täktverksamhet samt en väg

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Inför planerad täktverksamhet samt en väg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002055

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2996-07

Producents dnr för projektet:

133/07

ProjektID:

p507057

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07