GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby Boställe

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007-10-16 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Högby Boställe, Vreta kloster socken. Inom det aktuella området planeras ekonomibyggnader. Cirka 100 meter norr om den planerade byggnationen finns ett gravfält (RAÄ 18). Totalt öppnades sex schakt med en sammanlagd längd av ca 90 m. I ett av schakten påträffades fyra anläggningar i form av härdar (RAÄ 233). Området avgränsades mot väster och norr, där inga ytterligare fornlämningar kunde konstateras. Området med fornlämningar fortsätter utanför exploateringsområdet i söder och troligtvis också åt öst. Den tänkta nybyggnationen kommer justeras så att inte fornlämning kommer till skada.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att fastställa huruvida den planerade exploateringen berörde fast fornlämning.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2299

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2007-10-16 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom Högby Boställe, Vreta kloster socken. Inom det aktuella området planeras ekonomibyggnader. Cirka 100 meter norr om den planerade byggnationen finns ett gravfält (RAÄ 18). Totalt öppnades sex schakt med en sammanlagd längd av ca 90 m. I ett av schakten påträffades fyra anläggningar i form av härdar (RAÄ 233). Området avgränsades mot väster och norr, där inga ytterligare fornlämningar kunde konstateras. Området med fornlämningar fortsätter utanför exploateringsområdet i söder och troligtvis också åt öst. Den tänkta nybyggnationen kommer justeras så att inte fornlämning kommer till skada.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att fastställa huruvida den planerade exploateringen berörde fast fornlämning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Högby 4:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002060

Version 1.0:

2012-11-01 doi:10.5878/001495

Ladda ner data:

Inför planerade ekonomibyggnader

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför planerade ekonomibyggnader. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002060

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5436-07

Producents dnr för projektet:

195/07

ProjektID:

p507062

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07