GIS-material för arkeologiskt projekt: Link-Link

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2007 en arkeologisk förundersökning, föranledd av planer på ett nytt kollektivtrafikstråk kallat Link-Link i Linköpings stad och kommun. Undersökningsområdet utgjordes främst av åkermark och redan befintlig väg. Förundersökningen utfördes vid två platser utmed sträckningen, längst i väster i närheten av RAÄ 330 och vid RAÄ 360, 362 och 460 som ligger strax öster om Lambohovsleden. RAÄ 330 är ett boplatsområde i åkermark ca 100 m norr om sträckningen. På och invid ett mindre impediment framkom sju anläggningar. Två härdar undersöktes. RAÄ 460 är ett boplatsområde som tidigare använts som terrängbana av militären och som visade sig vara stört av dräneringsdiken och körskador. Två möjligen förhistoriska anläggningar framkom, en kokgrop/härd och ett stolphål. RAÄ 360 består av ett område med fossil åkermark. Inom RAÄ 360 finns också ett röse och en by-/gårdstomt (RAÄ 364 och 363) samt en husterrass. En sentida terrasskant observerades, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2300

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2007 en arkeologisk förundersökning, föranledd av planer på ett nytt kollektivtrafikstråk kallat Link-Link i Linköpings stad och kommun. Undersökningsområdet utgjordes främst av åkermark och redan befintlig väg. Förundersökningen utfördes vid två platser utmed sträckningen, längst i väster i närheten av RAÄ 330 och vid RAÄ 360, 362 och 460 som ligger strax öster om Lambohovsleden. RAÄ 330 är ett boplatsområde i åkermark ca 100 m norr om sträckningen. På och invid ett mindre impediment framkom sju anläggningar. Två härdar undersöktes. RAÄ 460 är ett boplatsområde som tidigare använts som terrängbana av militären och som visade sig vara stört av dräneringsdiken och körskador. Två möjligen förhistoriska anläggningar framkom, en kokgrop/härd och ett stolphål. RAÄ 360 består av ett område med fossil åkermark. Inom RAÄ 360 finns också ett röse och en by-/gårdstomt (RAÄ 364 och 363) samt en husterrass. En sentida terrasskant observerades, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002061

Version 1.0:

2012-11-01 doi:10.5878/001239

Ladda ner data:

Inför nytt kollektivtrafikstråk

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Inför nytt kollektivtrafikstråk. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002061

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13985-07

Producents dnr för projektet:

371/07

ProjektID:

p507063

RAÄ-nr:

Linköping 360

RAÄ-nr:

Linköping 460

RAÄ-nr:

Linköping 330

RAÄ-nr:

Linköping 362

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-21