GIS-material för arkeologiskt projekt: Link-Link

SND-ID: SND 2300

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2007 en arkeologisk förundersökning, föranledd av planer på ett nytt kollektivtrafikstråk kallat Link-Link i Linköpings stad och kommun. Undersökningsområdet utgjordes främst av åkermark och redan befintlig väg. Förundersökningen utfördes vid två platser utmed sträckningen, längst i väster i närheten av RAÄ 330 och vid RAÄ 360, 362 och 460 som ligger strax öster om Lambohovsleden. RAÄ 330 är ett boplatsområde i åkermark ca 100 m norr om sträckningen. På och invid ett mindre impediment framkom sju anläggningar. Två härdar undersöktes. RAÄ 460 är ett boplatsområde som tidigare använts som terrängbana av militären och som visade sig vara stört av dräneringsdiken och körskador. Två möjligen förhistoriska anläggningar framkom, en kokgrop/härd och ett stolphål. RAÄ 360 består av ett område med fossil åkermark. Inom RAÄ 360 finns också ett röse och en by-/gårdstomt (RAÄ 364 och 363) samt en husterrass. En sentida terrasskant observerades, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Inför nytt kollektivtrafikstråk

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Inför nytt kollektivtrafikstråk. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002061

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13985-07

Producents dnr för projektet

371/07

ProjektID

p507063

RAÄ-nr

Linköping 362

Linköping 360

Linköping 460

Linköping 330

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-21