GIS-material för arkeologiskt projekt: Sörstadslinjen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll och en besiktning längs den aktuella elledningslinjen. Hagmarken där linjen går är synnerligen fornminnestät och innehåller äldre bebyggelselämningar från historisk tid liksom förhistoriska boplats- och gravområden samt ett flertal stensträngssystem. De förhistoriska lämningarna är huvudsakligen daterade till äldre och yngre järnålder. Flera stolpplaceringar och arbetsvägar kunde korrigeras så att fornlämning inte kom att beröras. Söder och väster om gravfältet RAÄ 39 från yngre järnålder genomfördes en antikvarisk kontroll. Söder om gravfältet påträffades en förmodad stensättning och en stensträng i samband med besiktningen. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid de antikvariska kontrollerna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska för

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2301

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll och en besiktning längs den aktuella elledningslinjen. Hagmarken där linjen går är synnerligen fornminnestät och innehåller äldre bebyggelselämningar från historisk tid liksom förhistoriska boplats- och gravområden samt ett flertal stensträngssystem. De förhistoriska lämningarna är huvudsakligen daterade till äldre och yngre järnålder. Flera stolpplaceringar och arbetsvägar kunde korrigeras så att fornlämning inte kom att beröras. Söder och väster om gravfältet RAÄ 39 från yngre järnålder genomfördes en antikvarisk kontroll. Söder om gravfältet påträffades en förmodad stensättning och en stensträng i samband med besiktningen. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid de antikvariska kontrollerna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska för

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bo 1:9 och 5:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002062

Version 1.0:

2012-11-01 doi:10.5878/001241

Ladda ner data:

Nya elstolpar

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Nya elstolpar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002062

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2209-11

Producents dnr för projektet:

199/11

ProjektID:

p511010

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Datainsamlare: Östergötlands museum

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-21