GIS-material för arkeologiskt projekt: Sörstadslinjen

SND-ID: SND 2301

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll och en besiktning längs den aktuella elledningslinjen. Hagmarken där linjen går är synnerligen fornminnestät och innehåller äldre bebyggelselämningar från historisk tid liksom förhistoriska boplats- och gravområden samt ett flertal stensträngssystem. De förhistoriska lämningarna är huvudsakligen daterade till äldre och yngre järnålder. Flera stolpplaceringar och arbetsvägar kunde korrigeras så att fornlämning inte kom att beröras. Söder och väster om gravfältet RAÄ 39 från yngre järnålder genomfördes en antikvarisk kontroll. Söder om gravfältet påträffades en förmodad stensättning och en stensträng i samband med besiktningen. Ingenting av arkeologiskt intresse framkom vid de antikvariska kontrollerna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska för

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bo 1:9 och 5:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Nya elstolpar

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Nya elstolpar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002062

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Stensträng , Stensättning

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2209-11

Producents dnr för projektet

199/11

ProjektID

p511010

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-21