GIS-material för arkeologiskt projekt: Väg 687 Harvestad - Sturefors

SND-ID: SND 2304

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I juni och juli 2008 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inför planerad ombyggnad och nybyggnad av väg 687 mellan Harvestad och Sturefors, Landeryd och Vist socknar i Linköpings kommun. Vid förundersökningarna påträffades en fortsättning på det sedan tidigare delundersökta gravfältet RAÄ 20, ett kulturlager (RAÄ 240), en stensträng (RAÄ 347) och en boplats (RAÄ 348).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning var belägen inom exploateringsområdet. Syftet med de arkeologiska förundersökningarna var att fastställa om fornlämning berördes av arbetsföretaget och i så fall fastställa dess karaktär, utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning och att avgränsa de tidigare undersökta fornlämningarna.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Äldre järnålder

Förhistorisk tid

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd och Vist, Väg 687, Harvestad-Sturefors

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Inför ombyggnad och nybyggnad av väg 687

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Inför ombyggnad och nybyggnad av väg 687. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002065

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Äldre järnålder

Förhistorisk tid

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-06
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gravfält , Kulturlager , Stensträng

Intrasisprojekt

olm2008004

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8477-07

Producents dnr för projektet

220/99

ProjektID

p508015

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22