GIS-material för arkeologiskt projekt: På Borgmästare och Rådmäns ängar

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med planarbete inför industrietablering inom Söderköping 2:31 och 2:32. Inga fornlämningar är idag synliga ovan mark i åkermarken, men i närområdet förekommer fornlämningar från stenålder till järnålder. De flesta utgörs av gravar från brons- och järnålder. En höjdrygg i området bedömdes utgöra ett topografiskt bra läge för en förhistorisk boplats. Det inte kan uteslutas att höjden även kan innehålla förhistoriska gravar. Kartstudien har förevisat att det på höjdryggen har legat bebyggelse åtminstone från ca 1850 fram till idag. Boplats- och gravläget är kallat Objekt 1.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kan komma att beröras av det planerade arbetet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2306

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med planarbete inför industrietablering inom Söderköping 2:31 och 2:32. Inga fornlämningar är idag synliga ovan mark i åkermarken, men i närområdet förekommer fornlämningar från stenålder till järnålder. De flesta utgörs av gravar från brons- och järnålder. En höjdrygg i området bedömdes utgöra ett topografiskt bra läge för en förhistorisk boplats. Det inte kan uteslutas att höjden även kan innehålla förhistoriska gravar. Kartstudien har förevisat att det på höjdryggen har legat bebyggelse åtminstone från ca 1850 fram till idag. Boplats- och gravläget är kallat Objekt 1.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kan komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Söderköping 2:31 och 2:32

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002067

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001243

Ladda ner data:

Inför industrietablering

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför industrietablering. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002067

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-30242-07

Producents dnr för projektet:

38/08

ProjektID:

p508017

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-02

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22