GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats vid Hammarspången

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2008-03-04 en arkeologisk utredning etapp 1 inom Ällerstad 1:31 inför detaljplanearbete. Utredningsområdet ligger i de västra delarna av Söderköpings utkant på en sydsluttning ovanför Storån. Området är nästan 3 ha stort och utgörs idag till största del av åkermark. Varken inom området eller dess omedelbara närhet finns några registrerade fornlämningar. Kart- och arkivstudierna utfördes översiktligt över området. Området bedöms utgöra ett, ur topografisk synvinkel, lämpligt boplatsläge. Vid besiktningen gjordes en ytinventering av åkermarken då tre flintavslag, en bit bränd flinta och två odefinierade möjliga flintor/hälleflintor påträffades. På åkern noterades även kvarts och skärvsten. Fynden indikerar en förhistorisk boplats, troligen från sten- eller bronsålder. Boplatsen har fått RAÄ-nummer 307 i Drothems socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kunde komma at

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2307

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2008-03-04 en arkeologisk utredning etapp 1 inom Ällerstad 1:31 inför detaljplanearbete. Utredningsområdet ligger i de västra delarna av Söderköpings utkant på en sydsluttning ovanför Storån. Området är nästan 3 ha stort och utgörs idag till största del av åkermark. Varken inom området eller dess omedelbara närhet finns några registrerade fornlämningar. Kart- och arkivstudierna utfördes översiktligt över området. Området bedöms utgöra ett, ur topografisk synvinkel, lämpligt boplatsläge. Vid besiktningen gjordes en ytinventering av åkermarken då tre flintavslag, en bit bränd flinta och två odefinierade möjliga flintor/hälleflintor påträffades. På åkern noterades även kvarts och skärvsten. Fynden indikerar en förhistorisk boplats, troligen från sten- eller bronsålder. Boplatsen har fått RAÄ-nummer 307 i Drothems socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kunde komma at

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Ällerstad 1:31

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Detaljplanearbete

Citeringsförslag

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Detaljplanearbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002068">https://doi.org/10.5878/002068</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1189-08

Producents dnr för projektet

39/08

ProjektID

p508018

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Stenålder

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22