GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats vid Hammarspången

SND-ID: SND 2307

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde 2008-03-04 en arkeologisk utredning etapp 1 inom Ällerstad 1:31 inför detaljplanearbete. Utredningsområdet ligger i de västra delarna av Söderköpings utkant på en sydsluttning ovanför Storån. Området är nästan 3 ha stort och utgörs idag till största del av åkermark. Varken inom området eller dess omedelbara närhet finns några registrerade fornlämningar. Kart- och arkivstudierna utfördes översiktligt över området. Området bedöms utgöra ett, ur topografisk synvinkel, lämpligt boplatsläge. Vid besiktningen gjordes en ytinventering av åkermarken då tre flintavslag, en bit bränd flinta och två odefinierade möjliga flintor/hälleflintor påträffades. På åkern noterades även kvarts och skärvsten. Fynden indikerar en förhistorisk boplats, troligen från sten- eller bronsålder. Boplatsen har fått RAÄ-nummer 307 i Drothems socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida dold fornlämning kunde komma at

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Stenålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Ällerstad 1:31

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Detaljplanearbete

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Detaljplanearbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002068">https://doi.org/10.5878/002068</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

stenålder, bronsålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder

Stenålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1189-08

Producents dnr för projektet

39/08

ProjektID

p508018

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-22