GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby 1:108

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med upprättandet av detaljplan inom fastigheten Högby 1:108, Drothems socken. Området är ca 14 600 m2 stort och utgörs idag till största del av åkermark. Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Risken att dold fornlämning kommer att beröras av en framtida exploatering bedöms som liten, varför inga ytterligare åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida forn- eller kulturlämning kunde komma att beröras av det planerade arbetet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2311

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 1 i samband med upprättandet av detaljplan inom fastigheten Högby 1:108, Drothems socken. Området är ca 14 600 m2 stort och utgörs idag till största del av åkermark. Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Risken att dold fornlämning kommer att beröras av en framtida exploatering bedöms som liten, varför inga ytterligare åtgärder föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida forn- eller kulturlämning kunde komma att beröras av det planerade arbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Högby 1:108

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002072

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001248

Ladda ner data:

Upprättandet av detaljplan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Upprättandet av detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002072

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6338-09

Producents dnr för projektet:

385/09

ProjektID:

p509019

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26