GIS-material för arkeologiskt projekt: Mariehov

SND-ID: SND 2312

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerad detaljplan vid Mariehov, Drothems socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var utredningsområdet ca 208 ha stort. Vid tidigare inventeringar har 13 lokaler med fasta fornlämningar registrerats (10 gravlokaler;2 skärvstenshögar och 1 fångstgrop), samt en fyndplats. Utöver detta fanns en gravlokal, vilken är undersökt och borttagen. Vid den aktuella utredningen har antalet fasta fornlämningslokaler ökat med nära 300%. Vid utredningsarbetet framkom 39 nya forn- och kulturlämningar, därav 38 fasta fornlämningar. Utöver dessa har sex områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Mariehov 5:1 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Upprättandet av detaljplan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Upprättandet av detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002073

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Producents dnr för projektet

398/09

ProjektID

p509020

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26