GIS-material för arkeologiskt projekt: Mariehov

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerad detaljplan vid Mariehov, Drothems socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var utredningsområdet ca 208 ha stort. Vid tidigare inventeringar har 13 lokaler med fasta fornlämningar registrerats (10 gravlokaler;2 skärvstenshögar och 1 fångstgrop), samt en fyndplats. Utöver detta fanns en gravlokal, vilken är undersökt och borttagen. Vid den aktuella utredningen har antalet fasta fornlämningslokaler ökat med nära 300%. Vid utredningsarbetet framkom 39 nya forn- och kulturlämningar, därav 38 fasta fornlämningar. Utöver dessa har sex områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2312

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerad detaljplan vid Mariehov, Drothems socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var utredningsområdet ca 208 ha stort. Vid tidigare inventeringar har 13 lokaler med fasta fornlämningar registrerats (10 gravlokaler;2 skärvstenshögar och 1 fångstgrop), samt en fyndplats. Utöver detta fanns en gravlokal, vilken är undersökt och borttagen. Vid den aktuella utredningen har antalet fasta fornlämningslokaler ökat med nära 300%. Vid utredningsarbetet framkom 39 nya forn- och kulturlämningar, därav 38 fasta fornlämningar. Utöver dessa har sex områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Drothem socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Drothem, Mariehov 5:1 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002073

Version 1.0:

2012-11-02 doi:10.5878/001249

Ladda ner data:

Upprättandet av detaljplan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Upprättandet av detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002073

Producents dnr för projektet:

398/09

ProjektID:

p509020

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26