GIS-material för arkeologiskt projekt: Mogata - Husby

SND-ID: SND 2313

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete vid Mogata-Husby, Mogata socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 76 ha stort. Vid tidigare inventeringar hade tre lokaler med fasta fornlämningar samt en fyndplats registrerats. Vid utredningsarbetet framkom fem nya forn- och kulturlämningar. Tre av de befintliga RAÄ-numren har reviderats avseende beskrivning och utbredning. Utöver dessa forn- och kulturlämningar har två områden med objekt registrerats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar. Utöver detta kommer presumtiva lägen för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Söderköping kommun, Mogata socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mogata, Mogata-Husby 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Detaljplanarbete

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Detaljplanarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002074

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Bytomt , Gravfält , Hägnad , Hägnadssystem , Smideslämning , Stensättning

Producents dnr för projektet

494/09

ProjektID

p509021

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26