GIS-material för arkeologiskt projekt: Bebyggelselämningar inom Bankebergs bytomt

SND-ID: SND 2314

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytomt (RAÄ 232) i Vikingstad socken, Linköpings kommun. Lämningarna utgjordes bland annat av en stenmur. Den tolkas som en del av en husgrund. I samband med muren framkom fynd som tyder på en recent datering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva eventuella fornlämningars karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Bankeberg 1:1 och 11:139

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Schaktningar för bredband

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Schaktningar för bredband. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002075

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4770-09

Producents dnr för projektet

177/09

ProjektID

p509022

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26