GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya detaljplaner för Kolstad och Hult

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern och våren 2009-2010 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1 inom fastigheterna Kolstad 2:2 m fl och Hult 7:1 i Risinge socken och Finspångs kommun. Arbetet utfördes inför detaljplaneläggning. Utredningsområdena var 2,8 respektive 2,2 ha stora. Inom utredningsområdet i Hult framkom inga indikationer på att äldre lämningar skulle komma att beröras vid en eventuell exploatering. I Kolstad berörs en lägenhetsbebyggelse (RAÄ 10) och ett gränsmärke (ÖLM 1).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar inom aktuellt utredningsområde. Utöver detta skulle eventuella presumtiva lägen för fornlämningar lokaliseras inom området.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2315

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern och våren 2009-2010 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1 inom fastigheterna Kolstad 2:2 m fl och Hult 7:1 i Risinge socken och Finspångs kommun. Arbetet utfördes inför detaljplaneläggning. Utredningsområdena var 2,8 respektive 2,2 ha stora. Inom utredningsområdet i Hult framkom inga indikationer på att äldre lämningar skulle komma att beröras vid en eventuell exploatering. I Kolstad berörs en lägenhetsbebyggelse (RAÄ 10) och ett gränsmärke (ÖLM 1).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar inom aktuellt utredningsområde. Utöver detta skulle eventuella presumtiva lägen för fornlämningar lokaliseras inom området.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finspång kommun, Risinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Risinge, Kolstad 2:2 m fl, del av Hult 7:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002076

Version 1.0:

2012-11-05 doi:10.5878/001252

Ladda ner data:

Inför ny detaljplan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför ny detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002076

Producents dnr för projektet:

573/09

ProjektID:

p509023

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-12

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-26