GIS-material för arkeologiskt projekt: Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av en planerad vindkraftsetablering med tillhörande vägdragningar och kranplatser inom fastigheterna Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun. Det saknas kända fornlämningar inom de berörda ytorna men i närområdet förekommer lämningar. Vid utredningsarbetet framkom tre ej tidigare registrerade forn- och kulturlämningar på Stora Krokeks ägor i form av två lägenhetsbebyggelser och ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2317

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av en planerad vindkraftsetablering med tillhörande vägdragningar och kranplatser inom fastigheterna Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun. Det saknas kända fornlämningar inom de berörda ytorna men i närområdet förekommer lämningar. Vid utredningsarbetet framkom tre ej tidigare registrerade forn- och kulturlämningar på Stora Krokeks ägor i form av två lägenhetsbebyggelser och ett område med fossil åker.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet, påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar samt redovisa presumtiva lägen för fornlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Ödeshög socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ödeshög, Näteryd 1:4 och Stora Krokek 2:6

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-30 doi:10.5878/002078

Version 1.0:

2012-11-05 doi:10.5878/001385

Ladda ner data:

Inför en vindkraftsetablering

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför en vindkraftsetablering</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002078">https://doi.org/10.5878/002078</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2860-10

Producents dnr för projektet:

338/10

ProjektID:

p510007

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2016-07-26