GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 32

SND-ID: SND 2319

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Vägverket har Riksantikvarieämbetet utfört arkeologiska förundersökningar inom tre områden längs den planerade ombyggnaden av Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad. Inom område 1 (RAÄ 10) påträffades inga lämningar. Inom område 2 (RAÄ 332) påträffades förhistoriska boplatslämningar samt fynd av keramik, slagg, flinta och en malstenslöpare. Inom område 3, indelat i fyra RAÄ-nummer, påträffades en härd (RAÄ 246), boplatslämningar (RAÄ 111:3), härdar samt fyrsidig stensättning (RAÄ 109) och en härd (RAÄ 248).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att avgränsa, karaktärisera samt datera eventuella lämningar.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder–Järnålder

Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Väg 32 Boxholm-Bleckenstad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Väg 32 Boxholm-Bleckenstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001580">https://doi.org/10.5878/001580</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder–Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04–2001-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas , Stensättning

Intrasisprojekt

O20018

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-10301-00

Producents dnr för projektet

422-4152-2000

ProjektID

p501011

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2017-01-31