GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Spetsen 10 i Norrköping

SND-ID: SND 2320

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Spetsen i Norrköping. Undersökningen, som föranleddes av planerad nybyggnation, genomfördes i juni 2001. Vid undersökningen påträffades flera 1800-talslager med fynd av bl.a. kakelugnskakel, kritpipor och porslin, byggnadslämningar i form av en syllstensrad från samma århundrade, samt ett möjligen äldre lager, eventuellt tillkommet i samband med odling.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om den planerade exploateringen kom att beröra äldre lämningar. En stor förhoppning var att kunna identifiera äldre kvarters- eller gatustrukturer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1800-tal

Publikationer
Dataset
Kv Spetsen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). Kv Spetsen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001573

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

1800-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-06-07–2001-06-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar

Intrasisprojekt

O200110

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2757-01

Producents dnr för projektet

422-827-2001

ProjektID

p501012

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2016-07-26