GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Spetsen 10 i Norrköping

SND-ID: SND 2320

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Spetsen i Norrköping. Undersökningen, som föranleddes av planerad nybyggnation, genomfördes i juni 2001. Vid undersökningen påträffades flera 1800-talslager med fynd av bl.a. kakelugnskakel, kritpipor och porslin, byggnadslämningar i form av en syllstensrad från samma århundrade, samt ett möjligen äldre lager, eventuellt tillkommet i samband med odling.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om den planerade exploateringen kom att beröra äldre lämningar. En stor förhoppning var att kunna identifiera äldre kvarters- eller gatustrukturer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1800-tal

Publikationer
Dataset
Kv Spetsen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Kv Spetsen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001573">https://doi.org/10.5878/001573</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

1800-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-06-07–2001-06-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar

Intrasisprojekt

O200110

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2757-01

Producents dnr för projektet

422-827-2001

ProjektID

p501012

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2016-07-26