GIS-material för arkeologiskt projekt: Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi

SND-ID: SND 2322

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Info

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder–1600-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Stora Ullevi

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Stora Ullevi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001574">https://doi.org/10.5878/001574</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder–1600-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-11–2002-10-28
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Bytomt , Kulturlager

Intrasisprojekt

O200219

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-718-02

Producents dnr för projektet

421-1671-2002

ProjektID

p502015

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2020-01-28