GIS-material för arkeologiskt projekt: Från järnålder till 1600-tal i Stora Ullevi

SND-ID: SND 2322

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I oktober 2002 förundersöktes områden som, enligt äldre kartmaterial, ligger inom det som var byn Stora Ullevis (RAÄ 345) ägor, med anledning av planerade ut- och ombyggnader av trafikleder i området. Förundersökningen har visat att det finns lämningar av äldre bebyggelse både på och utanför 1700-talets bytomt. Inne på bytomten finns kulturlager, en byggnad med stenlagt golv, ett spisfundament och fundament till stolpar. Kulturlagret har daterats till vikingatid/tidig medeltid. Den överlagrande stenläggningen har daterats till ca 1300 - 1400-tal. Spisfundamentet och ett par av stolpfundamenten kan utgöra rester efter en byggnad, möjligen från 1500/1600-tal. Ytterligare kulturlager har daterats till tidigast 1600-tal eller yngre. Den äldsta bebyggelsen ligger strax söder om undersökningsområdet. De stolpfundament som undersöktes tillhör sannolikt en byggnad från folkvandringstid/vendeltid. Materialet från förundersökningen antyder att det finns skilda typer av byggnadsteknik för hus som tillhör samma faser.

Syfte:

Info

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder – 1600-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Stora Ullevi

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). Stora Ullevi. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001574

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder – 1600-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-11–2002-10-28
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Bytomt , Kulturlager

Intrasisprojekt

O200219

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-718-02

Producents dnr för projektet

421-1671-2002

ProjektID

p502015

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2020-01-28