GIS-material för arkeologiskt projekt: Tre undersökningar i Kallerstad

SND-ID: SND 2324

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, stolphål, en ränna och en sotfläck vid en f.d. våtmark, i norra änden av det impediment där den undersökta boplatsen RAÄ 139:1 och 2 låg. Norr om våtmarken förekommer det mörka kulturlagret 348. Stenpackningen är troligtvis en förstärkning av den leriga marken där djuren gick ned för att dricka och är daterad till sen romersk järnålder - tidig vendeltid och 11-1300-tal. Vid RAÄ 140 påträffades vid förundersökningen ett stolphål, en sotfläck, en bipolär kvartskärna och en bit bränd lera. Detta kan vara en utlöpare till den förmodade neolitiska boplatsen nordväst därom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att lokalisera fornlämningar som låg i vattenledningsschaktets sträckning. Vid åtföljande undersökning var syftet främst att få en så heltäckande bild av de förhistoriska och historiska gårdarnas markutnyttjan

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder – Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kallerstad 1:1

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad 1:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001439

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

järnålder, medeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder – Medeltid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-27–2003-06-13
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-10-14–2003-10-17
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200323

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-15460-03

Producents dnr för projektet

423-3147-2003

ProjektID

p503024

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2016-07-28