GIS-material för arkeologiskt projekt: Tre undersökningar i Kallerstad

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, stolphål, en ränna och en sotfläck vid en f.d. våtmark, i norra änden av det impediment där den undersökta boplatsen RAÄ 139:1 och 2 låg. Norr om våtmarken förekommer det mörka kulturlagret 348. Stenpackningen är troligtvis en förstärkning av den leriga marken där djuren gick ned för att dricka och är daterad till sen romersk järnålder - tidig vendeltid och 11-1300-tal. Vid RAÄ 140 påträffades vid förundersökningen ett stolphål, en sotfläck, en bipolär kvartskärna och en bit bränd lera. Detta kan vara en utlöpare till den förmodade neolitiska boplatsen nordväst därom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att lokalisera fornlämningar som låg i vattenledningsschaktets sträckning. Vid åtföljande undersökning var syftet främst att få en så heltäckande bild av de förhistoriska och historiska gårdarnas markutnyttjan

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2324

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, stolphål, en ränna och en sotfläck vid en f.d. våtmark, i norra änden av det impediment där den undersökta boplatsen RAÄ 139:1 och 2 låg. Norr om våtmarken förekommer det mörka kulturlagret 348. Stenpackningen är troligtvis en förstärkning av den leriga marken där djuren gick ned för att dricka och är daterad till sen romersk järnålder - tidig vendeltid och 11-1300-tal. Vid RAÄ 140 påträffades vid förundersökningen ett stolphål, en sotfläck, en bipolär kvartskärna och en bit bränd lera. Detta kan vara en utlöpare till den förmodade neolitiska boplatsen nordväst därom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att lokalisera fornlämningar som låg i vattenledningsschaktets sträckning. Vid åtföljande undersökning var syftet främst att få en så heltäckande bild av de förhistoriska och historiska gårdarnas markutnyttjan

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder — Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-11 doi:10.5878/001439

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Kallerstad 1:1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad 1:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001439

Intrasisprojekt:

O200323

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-15460-03

Producents dnr för projektet:

423-3147-2003

ProjektID:

p503024

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-27 — 2003-06-13

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-10-14 — 2003-10-17

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder — Medeltid

Publicerad: 2013-10-23
Senast uppdaterad: 2016-07-28