GIS-material för arkeologiskt projekt: Stora Torget

SND-ID: SND 2325

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum genomförde under april-augusti 1999 en arkeologisk förundersökning med anledning av ombyggnad av Stora Torget i Linköping. Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med ombyggnaden. I de djupa schakt som kom att genomföras framkom profilväggar med orörd stratigrafi. Den utgjordes dock i stor utsträckning av omrörda kulturlager och stenläggningar. I ett flertal schakt framkom också brandlager, vilka sannolikt härrör från någon av stadsbränderna. I övrigt påträffades ingenting som tolkades som några byggnader eller större konstruktioner. De tidigare uppgifterna om att torgytan varit obebyggd kunde verifieras. Under de yngre stenläggningarna påträffades endast omrörda grus- och sandlager, vilket också talar för att torget innan 1600-talets slut inte haft någon egentlig beläggning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med det arkeologiska arbetet var att tillse att ingrepp i eventuell fornlämning begränsades. I de fall ingrepp var nödvän

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköping stad, Stora torget

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Publikationer
Dataset
Stora Torget

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2012). Stora Torget. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001443

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-07–1999-08-18
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-7430-98

Producents dnr för projektet

480/98

ProjektID

p599002

Upphovsrätt

Östergötlands länsmuseum

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-07-28