GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar väster om Lilla Ullevi bytomt

SND-ID: SND 2326

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på byggande av ett storbutikscentrum inom kvarteret Glaskulan i Linköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av aktuellt område. Boplatslämningar och kulturlager påträffades och undersöktes. Dessa daterades huvudsakligen till yngre järnålder/tidig medeltid samt till äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att bedöma fornlämningens karaktär och ålder. Undersökningen utfördes med anledning av planer på nybyggnation inom kvarteret Glaskulan i Linköping.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Lilla Ullevi bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Lilla Ullevi bytomt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001444">https://doi.org/10.5878/001444</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-01–2003-09-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200318

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6869-03

Producents dnr för projektet

422-1564-2003

ProjektID

p503026

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-07-28