GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats väster om Kallerstad bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och senhösten 2003. De fornlämningar som undersöktes var dels en mesolitisk boplats, dels två anläggningar och ett fåtal fynd från mellanneolitisk tid. Undersökningen dominerades av en boplats från äldre järnålder med odlingsytor, hus, härdar, stolphål, rester av en väg och gropar. Odlingsytorna bestod av flyttade och omrörda kulturlager från brons- och äldre järnåldern. Delar av ett gravfält från bronsålder - äldre järnålder undersöktes under några yngre åkerterrasser. En del lämningar från historisk tid, som en backstuga, en källargrund, stukor, vägar, röjningsrösen och åkerdiken, dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningarna innan de borttogs inför exploatering. Undersökningen genomfördes med anledning av en planerad nybyggnation av en biogasanlä

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2327

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och senhösten 2003. De fornlämningar som undersöktes var dels en mesolitisk boplats, dels två anläggningar och ett fåtal fynd från mellanneolitisk tid. Undersökningen dominerades av en boplats från äldre järnålder med odlingsytor, hus, härdar, stolphål, rester av en väg och gropar. Odlingsytorna bestod av flyttade och omrörda kulturlager från brons- och äldre järnåldern. Delar av ett gravfält från bronsålder - äldre järnålder undersöktes under några yngre åkerterrasser. En del lämningar från historisk tid, som en backstuga, en källargrund, stukor, vägar, röjningsrösen och åkerdiken, dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningarna innan de borttogs inför exploatering. Undersökningen genomfördes med anledning av en planerad nybyggnation av en biogasanlä

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder — Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001445

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Dataset 1

Kallerstad bytomt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001445

Intrasisprojekt:

O20033

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1395-03

Producents dnr för projektet:

423-651-2003

ProjektID:

p503027

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis, därpå konverterad till shape-format och bearbetad i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04 — 2003-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Mellanneolitikum

Mellanstenålder

Historisk tid

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001575

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantivarieämbetet, UV Öst

Dataset 2

Kallerstad bytomt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001575

Intrasisprojekt:

O200324

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1395-03

Producents dnr för projektet:

423-3539-2003

ProjektID:

p503030

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis, därpå konverterad till shape-format och bearbetad i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04 — 2003-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder — Medeltid

Nyare tid

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2020-01-23