GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats väster om Kallerstad bytomt

SND-ID: SND 2327

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och senhösten 2003. De fornlämningar som undersöktes var dels en mesolitisk boplats, dels två anläggningar och ett fåtal fynd från mellanneolitisk tid. Undersökningen dominerades av en boplats från äldre järnålder med odlingsytor, hus, härdar, stolphål, rester av en väg och gropar. Odlingsytorna bestod av flyttade och omrörda kulturlager från brons- och äldre järnåldern. Delar av ett gravfält från bronsålder - äldre järnålder undersöktes under några yngre åkerterrasser. En del lämningar från historisk tid, som en backstuga, en källargrund, stukor, vägar, röjningsrösen och åkerdiken, dokumenterades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningarna innan de borttogs inför exploatering. Undersökningen genomfördes med anledning av en planerad nybyggnation av en biogasanlä

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanstenålder – Nyare tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset 1
Kallerstad bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis, därpå konverterad till shape-format och bearbetad i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001445

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Mellanneolitikum

Mellanstenålder

Historisk tid

Insamlingsmetod

Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04–2003-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Intrasisprojekt

O20033

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1395-03

Producents dnr för projektet

423-651-2003

ProjektID

p503027

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Dataset 2
Kallerstad bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis, därpå konverterad till shape-format och bearbetad i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kallerstad bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001575

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanstenålder – Medeltid

Nyare tid

Insamlingsmetod

Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04–2003-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Boplatsområde (sammansatt) , Gravfält

Intrasisprojekt

O200324

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1395-03

Producents dnr för projektet

423-3539-2003

ProjektID

p503030

Upphovsrätt

Riksantivarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2020-01-23