GIS-material för arkeologiskt projekt: Efterreformatorisk urbanisering i kvarteret Markattan

SND-ID: SND 2328

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerat uppförande av ny kontorsbyggnad i kvarteret Markattan i Norrköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst år 2003 en arkeologisk förundersökning inom exploateringsytan. Undersökningen visade på omfattande och välbevarade äldre lämningar inom ett område motsvarande ca 500 kvm. Lämningarna representerar Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede: ca 1550-1660. Två typer av markutnyttjande kunde dokumenteras. De äldsta kulturlagren representerade markberedningar, djurhållning samt eventuellt även odling. De yngre en tomtmiljö med gångar, gränder och bebyggelse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftade till att med så små ingrepp som möjligt datera, klargöra omfattningen av och karaktärisera äldre lämningar inom exploateringsområdet, samt att sätta in dessa i ett relevant kulturhistorisk sammanhang.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Markattan 10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

tidigmodern tid

Publikationer
Dataset
Kv Markattan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Ursprungligen i Intrasis av RAÄ, därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Markattan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001446

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

tidigmodern tid

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Kulturlager

Intrasisprojekt

200315

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9819-03

Producents dnr för projektet

422-2004-2003

ProjektID

p503028

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-01