GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Rosen i Norrköping

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I september-oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av planerad exploatering av området som idag utgörs av en parkeringsplats. Förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka huruvida den planerade byggnationen kommer att beröra fast fornlämning. Förundersökningen skulle fastställa lämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2330

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I september-oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av planerad exploatering av området som idag utgörs av en parkeringsplats. Förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka huruvida den planerade byggnationen kommer att beröra fast fornlämning. Förundersökningen skulle fastställa lämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1700-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Norrköping socken, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Rosen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Magnusson, Mats (2012). Kv Rosen i Norrköping. RAÄ 96, kv Rosen 6, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Archaeological preliminary investigation. Report no. 2012:3. Linköping :Avdelningen för arkeologi och byggnadsvård, Östergötlands museum.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001576

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Östergötlands museum

Kv Rosen 6

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2012). Kv Rosen 6. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001576

Intrasisprojekt:

olm2011009

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2846-11

Producents dnr för projektet:

261/11

ProjektID:

p511011

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: De påträffade lämningarna i form av konstruktioner, kulturlager och nedgrävningar mättes in digitalt i dokumentationssystemet Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-19 — 2011-10-05

Datainsamlare: Östergötlands museum

Insamlingsmetod:

De påträffade lämningarna i form av konstruktioner, kulturlager och nedgrävningar mättes in digitalt i dokumentationssystemet Intrasis.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal — 1700-tal

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23