GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Rosen i Norrköping

SND-ID: SND 2330

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I september-oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Undersökningen föranleddes av planerad exploatering av området som idag utgörs av en parkeringsplats. Förundersökningen visade att det inom området finns bevarade bebyggelselämningar från 1700-1900-talen. Ett antal fynd som kan knytas till 1600-talet gör det även sannolikt att viss 1600-talsbebyggelse kan finnas på platsen. Vidare påträffades odlingslager under bebyggelsen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka huruvida den planerade byggnationen kommer att beröra fast fornlämning. Förundersökningen skulle fastställa lämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Norrköping socken, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, kvarteret Rosen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Magnusson, Mats (2012). Kv Rosen i Norrköping. RAÄ 96, kv Rosen 6, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Archaeological preliminary investigation. Report no. 2012:3. Linköping :Avdelningen för arkeologi och byggnadsvård, Östergötlands museum.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kv Rosen 6

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2012). Kv Rosen 6. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001576

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal – 1700-tal

Insamlingsmetod

De påträffade lämningarna i form av konstruktioner, kulturlager och nedgrävningar mättes in digitalt i dokumentationssystemet Intrasis.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: De påträffade lämningarna i form av konstruktioner, kulturlager och nedgrävningar mättes in digitalt i dokumentationssystemet Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-19–2011-10-05
  • Datainsamlare: Östergötlands museum

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar , Odlingslämning

Intrasisprojekt

olm2011009

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2846-11

Producents dnr för projektet

261/11

ProjektID

p511011

Upphovsrätt

Östergötlands museum

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23