GIS-material för arkeologiskt projekt: Lilla Ullevi

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret Glaskulan, Linköping, Östergötland. Anledningen var att mark skulle beredas för industribebyggelse. Vid slutundersökningen påträffades ett stort antal boplatslämningar från yngre järnålder och tidig medeltid, främst härdgropar och stolphål, men också ugnar, skärvstensansamlingar, en kokgrop och ett vattenhål. Dessutom fanns ett kulturlager med underliggande skärvstenspackning, där ett stort fyndmaterial, bl a djurben, keramik, sländtrissor, knivar samt en trolig amulettring, deponerats. Minst en huskonstruktion kunde identifieras. Två tidsskeden på platsen kunde urskiljas; förromersk järnålder då platsen används sporadiskt, och yngre järnålder - tidig medeltid då en bosättning etableras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med undersökningarna var att fastställa bebyggelsens etablering och kronologi, samt att

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2331

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret Glaskulan, Linköping, Östergötland. Anledningen var att mark skulle beredas för industribebyggelse. Vid slutundersökningen påträffades ett stort antal boplatslämningar från yngre järnålder och tidig medeltid, främst härdgropar och stolphål, men också ugnar, skärvstensansamlingar, en kokgrop och ett vattenhål. Dessutom fanns ett kulturlager med underliggande skärvstenspackning, där ett stort fyndmaterial, bl a djurben, keramik, sländtrissor, knivar samt en trolig amulettring, deponerats. Minst en huskonstruktion kunde identifieras. Två tidsskeden på platsen kunde urskiljas; förromersk järnålder då platsen används sporadiskt, och yngre järnålder - tidig medeltid då en bosättning etableras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med undersökningarna var att fastställa bebyggelsens etablering och kronologi, samt att

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder — Tidig/äldre medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan 5, Tornby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001448

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kv Glaskulan

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Glaskulan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001448

Intrasisprojekt:

O20041

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-19266-03

Producents dnr för projektet:

423-3858-2003

ProjektID:

p504030

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-19 — 2004-06-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder — Tidig/äldre medeltid

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2017-01-03