GIS-material för arkeologiskt projekt: Lilla Ullevi

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret Glaskulan, Linköping, Östergötland. Anledningen var att mark skulle beredas för industribebyggelse. Vid slutundersökningen påträffades ett stort antal boplatslämningar från yngre järnålder och tidig medeltid, främst härdgropar och stolphål, men också ugnar, skärvstensansamlingar, en kokgrop och ett vattenhål. Dessutom fanns ett kulturlager med underliggande skärvstenspackning, där ett stort fyndmaterial, bl a djurben, keramik, sländtrissor, knivar samt en trolig amulettring, deponerats. Minst en huskonstruktion kunde identifieras. Två tidsskeden på platsen kunde urskiljas; förromersk järnålder då platsen används sporadiskt, och yngre järnålder - tidig medeltid då en bosättning etableras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med undersökningarna var att fastställa bebyggelsens etablering och kronologi, samt att

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2331

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret Glaskulan, Linköping, Östergötland. Anledningen var att mark skulle beredas för industribebyggelse. Vid slutundersökningen påträffades ett stort antal boplatslämningar från yngre järnålder och tidig medeltid, främst härdgropar och stolphål, men också ugnar, skärvstensansamlingar, en kokgrop och ett vattenhål. Dessutom fanns ett kulturlager med underliggande skärvstenspackning, där ett stort fyndmaterial, bl a djurben, keramik, sländtrissor, knivar samt en trolig amulettring, deponerats. Minst en huskonstruktion kunde identifieras. Två tidsskeden på platsen kunde urskiljas; förromersk järnålder då platsen används sporadiskt, och yngre järnålder - tidig medeltid då en bosättning etableras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med undersökningarna var att fastställa bebyggelsens etablering och kronologi, samt att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder — Tidig/äldre medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan 5, Tornby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kv Glaskulan

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kv Glaskulan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001448">https://doi.org/10.5878/001448</a>

Intrasisprojekt

O20041

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19266-03

Producents dnr för projektet

423-3858-2003

ProjektID

p504030

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-19 — 2004-06-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder — Tidig/äldre medeltid

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2017-01-03