GIS-material för arkeologiskt projekt: Lilla Ullevi

SND-ID: SND 2331

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret Glaskulan, Linköping, Östergötland. Anledningen var att mark skulle beredas för industribebyggelse. Vid slutundersökningen påträffades ett stort antal boplatslämningar från yngre järnålder och tidig medeltid, främst härdgropar och stolphål, men också ugnar, skärvstensansamlingar, en kokgrop och ett vattenhål. Dessutom fanns ett kulturlager med underliggande skärvstenspackning, där ett stort fyndmaterial, bl a djurben, keramik, sländtrissor, knivar samt en trolig amulettring, deponerats. Minst en huskonstruktion kunde identifieras. Två tidsskeden på platsen kunde urskiljas; förromersk järnålder då platsen används sporadiskt, och yngre järnålder - tidig medeltid då en bosättning etableras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med undersökningarna var att fastställa bebyggelsens etablering och kronologi, samt att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder – Tidig/äldre medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kvarteret Glaskulan 5, Tornby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kv Glaskulan

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kv Glaskulan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001448

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder – Tidig/äldre medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-19–2004-06-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Bytomt

Intrasisprojekt

O20041

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19266-03

Producents dnr för projektet

423-3858-2003

ProjektID

p504030

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2017-01-03