GIS-material för arkeologiskt projekt: Härdar utanför Sjögestad

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk förundersökning i ett mycket fornlämningstätt område öster om Sjögestad. Den undersökta ytan var 262 m2 stor och innehöll sjutton anläggningar, varav sexton bedömdes vara förhistoriska. Den dominerande anläggningstypen var fragmentariska härdar. Schaktet är ett litet utsnitt ut den rika fornlämningsmiljön öster öm Sjögestad. Ett fragment som inte förklarar platsens historia utan visar var man skall leta för att få veta mer.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av lämningarna i fornlämningsområdet. Undersökningen föranleddes av en nybyggnation av en gång- och cykelväg genom ett ur fornlämningssynpunkt mycket känsligt område.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2332

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk förundersökning i ett mycket fornlämningstätt område öster om Sjögestad. Den undersökta ytan var 262 m2 stor och innehöll sjutton anläggningar, varav sexton bedömdes vara förhistoriska. Den dominerande anläggningstypen var fragmentariska härdar. Schaktet är ett litet utsnitt ut den rika fornlämningsmiljön öster öm Sjögestad. Ett fragment som inte förklarar platsens historia utan visar var man skall leta för att få veta mer.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av lämningarna i fornlämningsområdet. Undersökningen föranleddes av en nybyggnation av en gång- och cykelväg genom ett ur fornlämningssynpunkt mycket känsligt område.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2013-05-03 doi:10.5878/001498

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Viking-Sjögestad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). Viking-Sjögestad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001498

Intrasisprojekt:

O200426

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4895-04

Producents dnr för projektet:

422-1311-2004

ProjektID:

p504031

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetat i Intrasis och därefter Arc-View av primärforskare RAÄ, sedan i ArcGIS av överlämnaren Uppsala iniv.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Anläggningarna dokumenterades genom digitala inmätningar. Mätningarna lagrades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis och bearbetades i Arc-View.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-01 — 2004-06-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Anläggningarna dokumenterades genom digitala inmätningar. Mätningarna lagrades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis och bearbetades i Arc-View.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23