GIS-material för arkeologiskt projekt: Härdar utanför Sjögestad

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk förundersökning i ett mycket fornlämningstätt område öster om Sjögestad. Den undersökta ytan var 262 m2 stor och innehöll sjutton anläggningar, varav sexton bedömdes vara förhistoriska. Den dominerande anläggningstypen var fragmentariska härdar. Schaktet är ett litet utsnitt ut den rika fornlämningsmiljön öster öm Sjögestad. Ett fragment som inte förklarar platsens historia utan visar var man skall leta för att få veta mer.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av lämningarna i fornlämningsområdet. Undersökningen föranleddes av en nybyggnation av en gång- och cykelväg genom ett ur fornlämningssynpunkt mycket känsligt område.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2332

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk förundersökning i ett mycket fornlämningstätt område öster om Sjögestad. Den undersökta ytan var 262 m2 stor och innehöll sjutton anläggningar, varav sexton bedömdes vara förhistoriska. Den dominerande anläggningstypen var fragmentariska härdar. Schaktet är ett litet utsnitt ut den rika fornlämningsmiljön öster öm Sjögestad. Ett fragment som inte förklarar platsens historia utan visar var man skall leta för att få veta mer.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att klargöra art och intensitet av lämningarna i fornlämningsområdet. Undersökningen föranleddes av en nybyggnation av en gång- och cykelväg genom ett ur fornlämningssynpunkt mycket känsligt område.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Viking-Sjögestad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2013). <em>Viking-Sjögestad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001498">https://doi.org/10.5878/001498</a>

Intrasisprojekt

O200426

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4895-04

Producents dnr för projektet

422-1311-2004

ProjektID

p504031

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetat i Intrasis och därefter Arc-View av primärforskare RAÄ, sedan i ArcGIS av överlämnaren Uppsala iniv.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Anläggningarna dokumenterades genom digitala inmätningar. Mätningarna lagrades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis och bearbetades i Arc-View.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-01 — 2004-06-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Anläggningarna dokumenterades genom digitala inmätningar. Mätningarna lagrades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis och bearbetades i Arc-View.

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Publicerad: 2013-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23