GIS-material för arkeologiskt projekt: VA-ledning invid gravar och stensträng i Hjulsbro

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Schaktning för VA-ledning planeras inom Hjulsbro, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen avsåg en ca 1,3 k lång sträcka. Alldeles öster om området, på en höjd, ligger flera gravar. Längs den aktuella sträckan påträffades inga fornlämningar som bedömdes komma i konflikt med exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att se till att inga fornlämningar kom till skada vid markingreppet, samt att konstatera om fornlämningsområdet till de registrerade fornlämningarna sträckte sig in i exploateringsområdet. I de fall fornlämningar hade framkommit skulle de typbestämmas, tolkas, dokumenteras och om möjligt dateras.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2333

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Schaktning för VA-ledning planeras inom Hjulsbro, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen avsåg en ca 1,3 k lång sträcka. Alldeles öster om området, på en höjd, ligger flera gravar. Längs den aktuella sträckan påträffades inga fornlämningar som bedömdes komma i konflikt med exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att se till att inga fornlämningar kom till skada vid markingreppet, samt att konstatera om fornlämningsområdet till de registrerade fornlämningarna sträckte sig in i exploateringsområdet. I de fall fornlämningar hade framkommit skulle de typbestämmas, tolkas, dokumenteras och om möjligt dateras.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Hjulsbro

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001449

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Hjulsbro

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Hjulsbro</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001449">https://doi.org/10.5878/001449</a>

Intrasisprojekt:

O200427

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5004-04

Producents dnr för projektet:

421-1321-2004

ProjektID:

p504032

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-10-31
Senast uppdaterad: 2017-01-03