GIS-material för arkeologiskt projekt: VA-ledning invid gravar och stensträng i Hjulsbro

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Schaktning för VA-ledning planeras inom Hjulsbro, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen avsåg en ca 1,3 k lång sträcka. Alldeles öster om området, på en höjd, ligger flera gravar. Längs den aktuella sträckan påträffades inga fornlämningar som bedömdes komma i konflikt med exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att se till att inga fornlämningar kom till skada vid markingreppet, samt att konstatera om fornlämningsområdet till de registrerade fornlämningarna sträckte sig in i exploateringsområdet. I de fall fornlämningar hade framkommit skulle de typbestämmas, tolkas, dokumenteras och om möjligt dateras.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2333

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Schaktning för VA-ledning planeras inom Hjulsbro, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen avsåg en ca 1,3 k lång sträcka. Alldeles öster om området, på en höjd, ligger flera gravar. Längs den aktuella sträckan påträffades inga fornlämningar som bedömdes komma i konflikt med exploateringsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att se till att inga fornlämningar kom till skada vid markingreppet, samt att konstatera om fornlämningsområdet till de registrerade fornlämningarna sträckte sig in i exploateringsområdet. I de fall fornlämningar hade framkommit skulle de typbestämmas, tolkas, dokumenteras och om möjligt dateras.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Hjulsbro

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner data

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Hjulsbro

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Hjulsbro</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001449">https://doi.org/10.5878/001449</a>

Intrasisprojekt

O200427

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5004-04

Producents dnr för projektet

421-1321-2004

ProjektID

p504032

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-10-31
Senast uppdaterad: 2017-01-03