GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar vid Kärna kyrka

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kärna kyrkliga samfällighet har utfört en kulvertgrävning för anslutning av fjärrvärme till Kärna kyrka samt förlagt en VA-ledning i samma schakt. Schaktningarna riskerade att beröra medeltida gravar eller rester av äldre byggnader varvid en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll bedömdes var nödvändig. I den del av schaktet som gick genom kyrkogården fanns såväl sannolikt medeltida som efterreformatoriska gravar. Även en mur med rester av kalkbruk undersöktes strax intill den nuvarande kyrkogårdsmuren. Endast mycket små delar av gravarna berördes och inga gravar behövde grävas ut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll är att se till att ingen fornlämning kommer till skada vid markingreppet. Om så inte kan ske är syftet att dokumentera de anläggningar som blir berörda av exploateringen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2334

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kärna kyrkliga samfällighet har utfört en kulvertgrävning för anslutning av fjärrvärme till Kärna kyrka samt förlagt en VA-ledning i samma schakt. Schaktningarna riskerade att beröra medeltida gravar eller rester av äldre byggnader varvid en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll bedömdes var nödvändig. I den del av schaktet som gick genom kyrkogården fanns såväl sannolikt medeltida som efterreformatoriska gravar. Även en mur med rester av kalkbruk undersöktes strax intill den nuvarande kyrkogårdsmuren. Endast mycket små delar av gravarna berördes och inga gravar behövde grävas ut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll är att se till att ingen fornlämning kommer till skada vid markingreppet. Om så inte kan ske är syftet att dokumentera de anläggningar som blir berörda av exploateringen.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Kärna

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-12 doi:10.5878/001578

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kärna kyrka

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kärna kyrka</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001578">https://doi.org/10.5878/001578</a>

Intrasisprojekt:

O200428

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5576-04

Organisationens dnr för undersökningen:

421-3399-2004

Producents dnr för projektet:

422-1404-2004

ProjektID:

504033

ProjektID:

p504033

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-14 — 2004-06-16

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-12-08 — 2004-12-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2013-10-31
Senast uppdaterad: 2017-03-23