GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar vid Kärna kyrka

SND-ID: SND 2334

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kärna kyrkliga samfällighet har utfört en kulvertgrävning för anslutning av fjärrvärme till Kärna kyrka samt förlagt en VA-ledning i samma schakt. Schaktningarna riskerade att beröra medeltida gravar eller rester av äldre byggnader varvid en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll bedömdes var nödvändig. I den del av schaktet som gick genom kyrkogården fanns såväl sannolikt medeltida som efterreformatoriska gravar. Även en mur med rester av kalkbruk undersöktes strax intill den nuvarande kyrkogårdsmuren. Endast mycket små delar av gravarna berördes och inga gravar behövde grävas ut.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll är att se till att ingen fornlämning kommer till skada vid markingreppet. Om så inte kan ske är syftet att dokumentera de anläggningar som blir berörda av exploateringen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Kärna

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Kärna kyrka

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kärna kyrka. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001578

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-14–2004-06-16
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-12-08–2004-12-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Begravningsplats , Gravfält

Intrasisprojekt

O200428

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5576-04

Organisationens dnr för undersökningen

421-3399-2004

Producents dnr för projektet

422-1404-2004

ProjektID

504033

p504033

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-10-31
Senast uppdaterad: 2017-03-23