GIS-material för arkeologiskt projekt: Lårstad

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2335

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Lårstad 1:5, Lårstad 4:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-17 doi:10.5878/001577

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Arkeologikonsult

Lårstad RAÄ 260

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2012). Lårstad RAÄ 260. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001577

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-25281-09

Producents dnr för projektet:

2348 (Projektnr.)

ProjektID:

p510016

RAÄ-nr:

Västra Stenby 260

RAÄ-nr:

Västra Stenby 265

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetnings har av PI gjorts i Arkeologikonsults dokumenatationssystem Siteworks, därefter av överlämnaren Uppsala univ. i Esri ArcGIS.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-30 — 2010-09-24

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod:

Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2013-11-01
Senast uppdaterad: 2020-01-24