GIS-material för arkeologiskt projekt: Lårstad

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Identifierare

SND-ID: SND 2335

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Lårstad 1:5, Lårstad 4:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

Arkeologikonsult

Lårstad RAÄ 260

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2012). <em>Lårstad RAÄ 260</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001577">https://doi.org/10.5878/001577</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-25281-09

Producents dnr för projektet

2348 (Projektnr.)

ProjektID

p510016

RAÄ-nr

Västra Stenby 260

Västra Stenby 265

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetnings har av PI gjorts i Arkeologikonsults dokumenatationssystem Siteworks, därefter av överlämnaren Uppsala univ. i Esri ArcGIS.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-30 — 2010-09-24

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod

Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2013-11-01
Senast uppdaterad: 2020-01-24