GIS-material för arkeologiskt projekt: Lårstad

SND-ID: SND 2335

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Lårstad 1:5, Lårstad 4:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Lårstad RAÄ 260

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetnings har av PI gjorts i Arkeologikonsults dokumenatationssystem Siteworks, därefter av överlämnaren Uppsala univ. i Esri ArcGIS.

Version 1.0

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2012). Lårstad RAÄ 260. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001577

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-30–2010-09-24
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Färdväg

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-25281-09

Producents dnr för projektet

2348 (Projektnr.)

ProjektID

p510016

RAÄ-nr

Västra Stenby 260

Västra Stenby 265

Upphovsrätt

Arkeologikonsult

Publicerad: 2013-11-01
Senast uppdaterad: 2020-01-24