GIS-material för arkeologiskt projekt: En ensam gård?

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjölby. Boplatsens huvudfas hör till folkvandringstid men eventuellt kan det finnas ett äldre inslag från en tidigare del av äldre järnåldern, vilket representeras av ett av de två långhusen. Förutom långhusen framkom ett hundratal boplatsanläggningar i form av stolphål, härdar, gropar etc., samt ett eventuellt samtida vattenhål. Kulturlager fanns centralt på ytan och innehöll fynd av framför allt obrända djurben men även brända djurben samt lite keramik. Fynden från övriga delar av boplatsytan var mycket sparsamma. Det kunde urskiljas en viss struktur i hur boplatsytan utnyttjats för olika verksamheter. Härdarna varierade i storlek och uppbyggnad beroende på hur man velat använda dem; för att värma upp stenar, för matlagning eller någon typ av hantverk. Sammansättningen av den ved som använts visar ett relativt öppet, betat och utnyttjat landskap. Om det rör sig om en ensamgård el

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare:

SND-ID: SND 2336

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjölby. Boplatsens huvudfas hör till folkvandringstid men eventuellt kan det finnas ett äldre inslag från en tidigare del av äldre järnåldern, vilket representeras av ett av de två långhusen. Förutom långhusen framkom ett hundratal boplatsanläggningar i form av stolphål, härdar, gropar etc., samt ett eventuellt samtida vattenhål. Kulturlager fanns centralt på ytan och innehöll fynd av framför allt obrända djurben men även brända djurben samt lite keramik. Fynden från övriga delar av boplatsytan var mycket sparsamma. Det kunde urskiljas en viss struktur i hur boplatsytan utnyttjats för olika verksamheter. Härdarna varierade i storlek och uppbyggnad beroende på hur man velat använda dem; för att värma upp stenar, för matlagning eller någon typ av hantverk. Sammansättningen av den ved som använts visar ett relativt öppet, betat och utnyttjat landskap. Om det rör sig om en ensamgård el

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Folkvandringstid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Styra socken

Geografisk beskrivning: Götala 3:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-17 doi:10.5878/001450

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

SAU

Götala

Citeringsförslag:

Societas Archaeologica Upsaliensis. Societas Archaeologica Upsaliensis (2012). Götala. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001450

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-27541-09

Producents dnr för projektet:

3120 (projektbeteckning)

ProjektID:

p510003

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data har kontinuerligt under utgrävningen förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-11 — 2010-08-25

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Insamlingsmetod:

Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).

Tidsperiod(er) som undersökts:

Folkvandringstid

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24