GIS-material för arkeologiskt projekt: En ensam gård?

SND-ID: SND 2336

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjölby. Boplatsens huvudfas hör till folkvandringstid men eventuellt kan det finnas ett äldre inslag från en tidigare del av äldre järnåldern, vilket representeras av ett av de två långhusen. Förutom långhusen framkom ett hundratal boplatsanläggningar i form av stolphål, härdar, gropar etc., samt ett eventuellt samtida vattenhål. Kulturlager fanns centralt på ytan och innehöll fynd av framför allt obrända djurben men även brända djurben samt lite keramik. Fynden från övriga delar av boplatsytan var mycket sparsamma. Det kunde urskiljas en viss struktur i hur boplatsytan utnyttjats för olika verksamheter. Härdarna varierade i storlek och uppbyggnad beroende på hur man velat använda dem; för att värma upp stenar, för matlagning eller någon typ av hantverk. Sammansättningen av den ved som använts visar ett relativt öppet, betat och utnyttjat landskap. Om det rör sig om en ensamgård el

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Styra socken

Geografisk beskrivning: Götala 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Götala

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data har kontinuerligt under utgrävningen förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).

Version 1.0

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis (2012). Götala. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001450

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Folkvandringstid

Insamlingsmetod

Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Den undersökta ytan samt alla anläggningar, lager, rutor och topografiska objekt mättes in med RTK-GPS. Fynd har mätts in med egen koordinat eller givits en relation till anläggning eller ruta. Data har kontinuerligt förts över till Intrasis och har bearbetats vidare i GIS-miljö (ArcMap 9.3).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-11–2010-08-25
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-27541-09

Producents dnr för projektet

3120 (projektbeteckning)

ProjektID

p510003

Upphovsrätt

SAU

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24