GIS-material för arkeologiskt projekt: Medeltid, 1600-1700-tal i Starby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Som ett led i uppförandet av ny livsmedelsbutik vid Kungs Starby, Vadstena stad, planerades för ombyggnad av det befintliga vägnätet. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde därför en arkeologisk för- och slutundersökning invid den medeltida gården Starby. Vid förundersökningen påträffades en stenläggning och ett par syllstenslager samt under detta äldre lämningar som utgjordes av brandlager och planeringslager. Åtminstone delar av bebyggelsen hörde till gårdens ekonomibyggnader som finns dokumenterade på kartor från mitten av 1600-talet och framåt. Dock stämmer inte kartmarterialet med de påträffade lämningarna till fullo. De äldsta lämningarna bestod av ytterligare en stenläggning som var lagd i upp till fyra skift vilket tyder på att den använts under en längre tid. Mot botten av schaktet påträffades också ett par hästskor, så kallade toffelskor, som vanligtvis dateras till 1300-1400-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastst

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2337

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Som ett led i uppförandet av ny livsmedelsbutik vid Kungs Starby, Vadstena stad, planerades för ombyggnad av det befintliga vägnätet. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde därför en arkeologisk för- och slutundersökning invid den medeltida gården Starby. Vid förundersökningen påträffades en stenläggning och ett par syllstenslager samt under detta äldre lämningar som utgjordes av brandlager och planeringslager. Åtminstone delar av bebyggelsen hörde till gårdens ekonomibyggnader som finns dokumenterade på kartor från mitten av 1600-talet och framåt. Dock stämmer inte kartmarterialet med de påträffade lämningarna till fullo. De äldsta lämningarna bestod av ytterligare en stenläggning som var lagd i upp till fyra skift vilket tyder på att den använts under en längre tid. Mot botten av schaktet påträffades också ett par hästskor, så kallade toffelskor, som vanligtvis dateras till 1300-1400-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastst

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

1600-tal — 1700-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Vadstena kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kungs Starby, Vadstena stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-17 doi:10.5878/001451

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Kungs Starby

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Kungs Starby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001451">https://doi.org/10.5878/001451</a>

Intrasisprojekt:

200437

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12879-03

Producents dnr för projektet:

422-2609-2003

ProjektID:

p504036

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-20 — 2004-04-23

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-22 — 2004-07-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

1600-tal — 1700-tal

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24