GIS-material för arkeologiskt projekt: Medeltid, 1600-1700-tal i Starby

SND-ID: SND 2337

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Som ett led i uppförandet av ny livsmedelsbutik vid Kungs Starby, Vadstena stad, planerades för ombyggnad av det befintliga vägnätet. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde därför en arkeologisk för- och slutundersökning invid den medeltida gården Starby. Vid förundersökningen påträffades en stenläggning och ett par syllstenslager samt under detta äldre lämningar som utgjordes av brandlager och planeringslager. Åtminstone delar av bebyggelsen hörde till gårdens ekonomibyggnader som finns dokumenterade på kartor från mitten av 1600-talet och framåt. Dock stämmer inte kartmarterialet med de påträffade lämningarna till fullo. De äldsta lämningarna bestod av ytterligare en stenläggning som var lagd i upp till fyra skift vilket tyder på att den använts under en längre tid. Mot botten av schaktet påträffades också ett par hästskor, så kallade toffelskor, som vanligtvis dateras till 1300-1400-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastst

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

1600-tal – 1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Vadstena kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kungs Starby, Vadstena stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Kungs Starby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Kungs Starby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001451

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

1600-tal – 1700-tal

Insamlingsmetod

Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04-20–2004-04-23
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in med D-GPS efter rikets nät (RT 90) och har registrerats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-06-22–2004-07-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

200437

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12879-03

Producents dnr för projektet

422-2609-2003

ProjektID

p504036

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24