GIS-material för arkeologiskt projekt: Landeryds kyrka

SND-ID: SND 2339

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk och byggnadshistorisk undersökning av Landeryds kyrka genomfördes 2004, i samband med tillbyggnad i nordväst och totalrenovering av kyrkan. På platsen för tillbyggnaden mellan transeptet och tornet hittades 8 gravar, varav 7 daterats till hög- och senmedeltid, medan den åttonde hade en utformning som tyder på datering till 1600- eller 1700-talet. Gravarna har analyserats genom deras inbördes stratigrafiska relationer och armställningar. En gravgrupp med tre gravar har tolkats som en familjegrav där armställningar av både B- och C-typ finns representerade. I grav 7 kunde armställning av typ E beläggas, troligen daterbar till 1600-talets slut. Gravarna har även analyserats osteologiskt. Skillnader i hälsotillstånd har kunnat konstateras, liksom att både män och kvinnor blivit begravda på kyrkans norrsida. Kyrkan har byggts om och till vid flera tillfällen. Sex faser har kunnat konstateras, med den äldsta i 1100-tal.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Övergripande målsät

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1100-tal – 1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Landeryds kyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Landeryds kyrka

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Landeryds kyrka. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001453

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

1100-tal – 1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-01-19–2004-05-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Gravplats , Kyrkbyggnad

Intrasisprojekt

O200414

Länsstyrelsens dnr för projektet

225-9348-00

Producents dnr för projektet

225-9348-00

ProjektID

p504038

Publicerad: 2013-11-04
Senast uppdaterad: 2016-08-01