GIS-material för arkeologiskt projekt: Jordkabelschakt i kulturbygd

SND-ID: SND 2340

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Vadstena kommun, Östergötland, Hov socken, Orlunda socken, Sankt Per socken, Strå socken

Geografisk beskrivning: Fylla, Strå, Orlunda

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer
Dataset
Fylla-Strå-Orlunda

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Mätdata lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis. Därefter bearbetning i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Fylla-Strå-Orlunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001454

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

förhistorisk tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Insamlingsmetod

Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-06–2004-09-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Boplatsområde (sammansatt) , Bytomt , Gravfält

Intrasisprojekt

O200438

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6699-04

Producents dnr för projektet

421-1557-2004

ProjektID

p504039

RAÄ-nr

Strå 38:1

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24