GIS-material för arkeologiskt projekt: Jordkabelschakt i kulturbygd

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2340

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta luftledningar med jordkabel, har Riksantikvarieämbetet UV Öst genomfört en förundersökning samt fem utredningar, etapp 2, inom området Fylla-Strå-Orlunda. De planerade sträckningarna berör Strå, Hovs, Orlunda och St Pers socknar och ligger inom den fornlämningstäta Vadstenaslätten. Under arbetets gång utgick ett objekt där ingen arkeologisk åtgärd bedömdes vara nödvändig. Av den totalt 13 km långa sträckningen som skulle beröras av anläggningsarbetena omfattades omkring 650 löpmeter av arkeologiska insatser. Förhistoriska boplatslämningar framkom vid tre lokaler.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Fem sträckor för nedläggning av jordkabel utreddes i syfte att konstatera om planerat arbete skulle beröra lagskyddad fornlämning. Syftet med utredningen var i första hand att söka alternativa sträckningar om fornlämning påträffades.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-18 doi:10.5878/001454

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Fylla-Strå-Orlunda

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Fylla-Strå-Orlunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001454

Intrasisprojekt:

O200438

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6699-04

Producents dnr för projektet:

421-1557-2004

ProjektID:

p504039

RAÄ-nr:

Strå 38:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Mätdata lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis. Därefter bearbetning i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-06 — 2004-09-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. Resultaten lagrades och bearbetades i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24