GIS-material för arkeologiskt projekt: Nordväst om Åbyboplatsen

SND-ID: SND 2341

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad fjärrvärmenedläggning inom och i anslutning till RAÄ 36 (Kvillinge sn), en gropkeramisk boplats, utförde Riksantikvarieämbetet i juni 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Det bedömdes att de planerade arbetena inte kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de kunde utföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd. Det bedömdes dock som möjligt att fornlämningens nordvästra begränsning alltjämt kan återfinnas längre ned i den nu berörda sydöstsluttningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en förundersökning är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet samt att fastställa art/karaktär, ålder och utbredning av eventuella lämningar.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Åby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Åby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Åby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001455">https://doi.org/10.5878/001455</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-09–2004-08-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

200449

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7522-04

Producents dnr för projektet

424-1677-2004

ProjektID

p504040

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03