GIS-material för arkeologiskt projekt: Nordväst om Åbyboplatsen

SND-ID: SND 2341

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad fjärrvärmenedläggning inom och i anslutning till RAÄ 36 (Kvillinge sn), en gropkeramisk boplats, utförde Riksantikvarieämbetet i juni 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Det bedömdes att de planerade arbetena inte kom i konflikt med lagskyddad fornlämning, varför de kunde utföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd. Det bedömdes dock som möjligt att fornlämningens nordvästra begränsning alltjämt kan återfinnas längre ned i den nu berörda sydöstsluttningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en förundersökning är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet samt att fastställa art/karaktär, ålder och utbredning av eventuella lämningar.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Åby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Åby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Åby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001455

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-08-09–2004-08-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

200449

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7522-04

Producents dnr för projektet

424-1677-2004

ProjektID

p504040

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03