GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

SND-ID: SND 2344

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings kommun. Förundersökningen utfördes på RAÄ 207, 229, 273-276 och 301. Totalt öppnades ca 60 schakt och ett 90-tal anläggningar påträffades i form av mörkfärgningar, stolphål, gropar, gravar och stensträngar samt kulturlager och fossil åkermark. En möjlig gravläggning som undersöktes tolkades dock som en skärvstenshög.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Linköping kommun, Östergötland, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Jonsbergshagen, Åsmedstad 6:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer
Dataset
Jonsbergshagen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2012). Jonsbergshagen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001457

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Insamlingsmetod

Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av schakt och ytor skedde med totalstation. Inmätningarna registrerades och bearbetades därefter i ArcGIS och registrerades i en Access-databas.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-03–2007-10-05
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7896-07

Producents dnr för projektet

270/07

ProjektID

p507065

Upphovsrätt

Östergötlands museum

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24