GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 51, förbifart Svärtinge

SND-ID: SND 2348

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planerad utbyggnad och omläggning av sträckningen av riksväg 51, förbifart Svärtinge, har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Vid denna undersökning berördes fem delområden utanför Svärtinge samhälle. Platserna låg på upp till en mils avstånd från varandra. På två av dessa, 1 och 2, påträffades förhistoriska boplatslämningar. I två av dem, 8 och 12, påträffades svårtolkade lagerrester, troligen förhistoriska odlingslämningar. I det femte, område 6, påträffades inga spår av aktivitet i äldre tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Avsikten med en utredning, etapp 2, är att med hjälp av sökschaktsgrävning konstatera om fast fornlämning berörs av planerad exploatering.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Svärtinge

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer

Rudh, Simon (2004). Riksväg 51, förbifart Svärtinge. Utredningar etapp 2 inför ombyggnation av riksväg 51 genom Svärtinge, Östra Eneby sn, Bråbo hd, Östergötland. UV Öst 2004:56. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Rv 51, förbifart Svärtinge

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Rv 51, förbifart Svärtinge. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001461

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

förhistorisk tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-27–2004-08-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

200464

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-20415-03

Producents dnr för projektet

421-4136-2003

ProjektID

p504047

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2017-01-31