GIS-material för arkeologiskt projekt: Förromerska gravar i gräsmattan

SND-ID: SND 2352

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta en luftledning med en jordkabel utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs kabelschaktet. I närheten av de registrerade gravarna vid Björkäng (RAÄ 63) förlades sökschakt men inga anläggningar eller fynd kunde konstateras. Däremot inne på fastigheten Jarlsborg som ligger nära ett registrerat skålgropsimpediment (RAÄ 161) påträffades 7 anläggningar, belägna inom fastighetens flacka gräsmatta som ansluter till ett svagt uppstickande bergsparti. Tre av anläggningarna undersöktes. Alla kunde konstateras vara brandgravar och en var markerad med en sten. Tre prover som skickades för 14C-analys ligger inom förromersk järnålder. Det bekräftas också av de keramikfynd som gjordes. Tills vidare har gravfältet fått ett tillfälligt nummer i fornlämningsregistret, UV 85. Ledningen plöjdes ned i infartsvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Mjölby kommun, Östergötland, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Jarlsborg, Björkäng

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Björkäng/Jarlsborg

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Björkäng/Jarlsborg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001465

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-13–2004-09-14
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Brandgravar , Flatmarksgrav , Gravfält

Intrasisprojekt

200473

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9945-04

Producents dnr för projektet

422-2358-2004

ProjektID

p504051

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2017-01-31