GIS-material för arkeologiskt projekt: Förromerska gravar i gräsmattan

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta en luftledning med en jordkabel utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs kabelschaktet. I närheten av de registrerade gravarna vid Björkäng (RAÄ 63) förlades sökschakt men inga anläggningar eller fynd kunde konstateras. Däremot inne på fastigheten Jarlsborg som ligger nära ett registrerat skålgropsimpediment (RAÄ 161) påträffades 7 anläggningar, belägna inom fastighetens flacka gräsmatta som ansluter till ett svagt uppstickande bergsparti. Tre av anläggningarna undersöktes. Alla kunde konstateras vara brandgravar och en var markerad med en sten. Tre prover som skickades för 14C-analys ligger inom förromersk järnålder. Det bekräftas också av de keramikfynd som gjordes. Tills vidare har gravfältet fått ett tillfälligt nummer i fornlämningsregistret, UV 85. Ledningen plöjdes ned i infartsvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2352

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att ersätta en luftledning med en jordkabel utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs kabelschaktet. I närheten av de registrerade gravarna vid Björkäng (RAÄ 63) förlades sökschakt men inga anläggningar eller fynd kunde konstateras. Däremot inne på fastigheten Jarlsborg som ligger nära ett registrerat skålgropsimpediment (RAÄ 161) påträffades 7 anläggningar, belägna inom fastighetens flacka gräsmatta som ansluter till ett svagt uppstickande bergsparti. Tre av anläggningarna undersöktes. Alla kunde konstateras vara brandgravar och en var markerad med en sten. Tre prover som skickades för 14C-analys ligger inom förromersk järnålder. Det bekräftas också av de keramikfynd som gjordes. Tills vidare har gravfältet fått ett tillfälligt nummer i fornlämningsregistret, UV 85. Ledningen plöjdes ned i infartsvägen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Mjölby kommun, Östergötland, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Jarlsborg, Björkäng

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001465

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Björkäng/Jarlsborg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Björkäng/Jarlsborg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001465">https://doi.org/10.5878/001465</a>

Intrasisprojekt:

200473

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9945-04

Producents dnr för projektet:

422-2358-2004

ProjektID:

p504051

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-13 — 2004-09-14

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förromersk järnålder

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2017-01-31