GIS-material för arkeologiskt projekt: Sunds bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband med detta företog Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av området. Bytomter är en tämligen outforskad kategori av fornlämningar i Östergötland. Även resultat från mindre undersökningar, som den nu aktuella, är av största värde för att belysa luckorna i vår kunskap om bebyggelseutvecklingen gällande yngre järnålder fram till tidig modern tid. Förundersökningen visar att det inom det aktuella området finns lämningar från förhistorisk och tidigmodern tid. Medeltida dateringar saknas helt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftar till att utreda omfattningen av kulturlager, tolka dem i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang samt att datera lämningarna.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2353

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband med detta företog Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av området. Bytomter är en tämligen outforskad kategori av fornlämningar i Östergötland. Även resultat från mindre undersökningar, som den nu aktuella, är av största värde för att belysa luckorna i vår kunskap om bebyggelseutvecklingen gällande yngre järnålder fram till tidig modern tid. Förundersökningen visar att det inom det aktuella området finns lämningar från förhistorisk och tidigmodern tid. Medeltida dateringar saknas helt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftar till att utreda omfattningen av kulturlager, tolka dem i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang samt att datera lämningarna.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Sund, Fågelsta

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001466

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Sunds bytomt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Sunds bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001466

Intrasisprojekt:

200477

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10606-04

Producents dnr för projektet:

422-2436-2004

ProjektID:

p504052

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18 — 2004-10-22

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2016-08-02