GIS-material för arkeologiskt projekt: Sunds bytomt

SND-ID: SND 2353

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av anläggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg planeras en mindre omläggning av vägen genom Fågelsta samhälle. I samband med detta företog Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning av området. Bytomter är en tämligen outforskad kategori av fornlämningar i Östergötland. Även resultat från mindre undersökningar, som den nu aktuella, är av största värde för att belysa luckorna i vår kunskap om bebyggelseutvecklingen gällande yngre järnålder fram till tidig modern tid. Förundersökningen visar att det inom det aktuella området finns lämningar från förhistorisk och tidigmodern tid. Medeltida dateringar saknas helt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen syftar till att utreda omfattningen av kulturlager, tolka dem i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang samt att datera lämningarna.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Sund, Fågelsta

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Sunds bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Sunds bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001466

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid

Tidigmodern tid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-18–2004-10-22
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Bytomt , Odlingslager

Intrasisprojekt

200477

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10606-04

Producents dnr för projektet

422-2436-2004

ProjektID

p504052

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-12
Senast uppdaterad: 2016-08-02