GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvartsavslag vid Leonardsbergs gård

SND-ID: SND 2355

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning vid Leonardsbergs gård, nära hällristningslokalerna RAÄ 41 och 46, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var planer på att uppföra en byggnad för hötorkning. Vid förundersökningen påträffades kvartsavslag och en sentida stenmur inom undersökningsområdet. Förutom avslagen hittades inga spår av förhistorisk aktivitet på platsen. Kvartsavslagen visar dock att området utnyttjats under förhistorisk tid och de ska troligen dateras till samma tid som majoriteten av hällristningarna, dvs bronsålder - äldre järnålder. Ett lämpligt boplatsläge finns dock norr om undersökningsområdet i anslutning till skålgropslokalen RAÄ 46 där kvartsavslag hittades i jorden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna i närområdet, främst hällristningar, skär

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: F.d. Östra Eneby socken, Norrköpings stad, Leonardsbergs gård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Leonardsbergs gård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Leonardsbergs gård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001591

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Äldre järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-29–2004-10-29
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

200483

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11822-04

Producents dnr för projektet

422-2848-2004

ProjektID

p504054

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02