GIS-material för arkeologiskt projekt: I sydsluttningen till Säterboplatsen

SND-ID: SND 2358

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att byta ut befintlig elkabel på två platser på ömse sidor av Bråviken, dels inom Säter 1:1 invid Kvarsebo, dels inom Skenäs 1:1 på södra sidan Bråviken, har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktningen kontrollerades på Kvarsebosidan där ett schakt togs upp mellan befintliga högspänningsstolpar. Anslutningsschaktet ned mot vattnet kontrollerades inte då detta parti är mycket brant och inga lämningar kunde förväntas. Schaktningen på Skenässidan bedömdes ej komma i konflikt med fasta fornlämningar och schaktningsarbetena kunde utföras utan antikvarisk kontroll. Elkabeln bedömdes av montören ligga på ca 1 m djup, varför schaktkontrollen avbröts när orörd mark konstaterades i delar av schaktet. Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att undersöka om schaktningsarbetet skulle komma i konflikt med fasta fornlämningar.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Kvarsebo socken

Geografisk beskrivning: Kolmården, Säter 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

stenålder

Publikationer
Dataset
Skenäs 1:1, Säter 1:1

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Skenäs 1:1, Säter 1:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001469

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

stenålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-01–2004-09-01
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

O200459

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7257-04

Producents dnr för projektet

422-2034-2004

ProjektID

p504057

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet Uv Öst

Publicerad: 2013-11-13
Senast uppdaterad: 2016-08-02