GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi i äppelodling och åkermark

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 utfört en arkeologisk förundersökning inför planerad villabebyggelse inom fastigheterna Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Vid undersökningen hittades ett par otydliga anläggningar och skärvsten som kan knytas till en numera förstörd förhistorisk boplats på platsen. Anläggningarna undersöktes och borttogs inom ramen för förundersökningen. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska undersökningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 113 och att konstatera om ytterligare lagskyddade fornlämningar berördes av den planerade exploateringen.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2361

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 utfört en arkeologisk förundersökning inför planerad villabebyggelse inom fastigheterna Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Vid undersökningen hittades ett par otydliga anläggningar och skärvsten som kan knytas till en numera förstörd förhistorisk boplats på platsen. Anläggningarna undersöktes och borttogs inom ramen för förundersökningen. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska undersökningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 113 och att konstatera om ytterligare lagskyddade fornlämningar berördes av den planerade exploateringen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.1:

2018-01-03 doi:10.5878/002934

Metadata tillagda

Version 1.0:

2013-11-14 doi:10.5878/001473

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Styrstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2018). Styrstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002934

Intrasisprojekt:

AO2005047

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5502-05

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5898-05

Producents dnr för projektet:

422-1439-2005

Producents dnr för projektet:

422-1582-2005

ProjektID:

p505024

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in digitalt och registrerades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05-26 — 2005-05-27

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Schakt och anläggningar mättes in digitalt och registrerades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Publicerad: 2013-11-14
Senast uppdaterad: 2020-01-24