GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi i äppelodling och åkermark

SND-ID: SND 2361

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 utfört en arkeologisk förundersökning inför planerad villabebyggelse inom fastigheterna Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Vid undersökningen hittades ett par otydliga anläggningar och skärvsten som kan knytas till en numera förstörd förhistorisk boplats på platsen. Anläggningarna undersöktes och borttogs inom ramen för förundersökningen. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska undersökningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 113 och att konstatera om ytterligare lagskyddade fornlämningar berördes av den planerade exploateringen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer
Dataset
Styrstad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

2018-01-03
https://doi.org/10.5878/002934

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2018). Styrstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002934

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

förhistorisk tid

Insamlingsmetod

Schakt och anläggningar mättes in digitalt och registrerades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in digitalt och registrerades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05-26–2005-05-27
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2005047

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5502-05

431-5898-05

Producents dnr för projektet

422-1439-2005

422-1582-2005

ProjektID

p505024

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2013-11-14
Senast uppdaterad: 2020-01-24