Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfältet består enligt fornlämningsregistret av ca 100 registrerade anläggningar; runda stensättningar, högar, rektangulär stensättningar, en kvadratisk stensättning samt en möjlig treudd. Endast sex högar och stensättningar i gravfältets norra kant berördes av undersökningen. Under de undersökta gravarna fanns boplatsrester i form härdar samt stenskodda stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av ett runt spänne av brons med inlagd benpärla, spannformade hängen, broddar, nitar, glaspärlor, keramik, kamfragment och brända ben. Fynden daterar gravarna till vendeltid, 550-800 e. Kr. Fynden har eftersökts men ej påträffats varför de får anses som förkomna.

Undersökningsområdet utvidgades för att lokalisera eventuella ytterligare boplatsrester. Sju schakt upptogs väster om gravarna, men inget av antikvariskt intresse noterades. Omedelbart väster om och nedanför impedimentet där RAÄ 88 var belä

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2362

Beskrivning:

Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfältet består enligt fornlämningsregistret av ca 100 registrerade anläggningar; runda stensättningar, högar, rektangulär stensättningar, en kvadratisk stensättning samt en möjlig treudd. Endast sex högar och stensättningar i gravfältets norra kant berördes av undersökningen. Under de undersökta gravarna fanns boplatsrester i form härdar samt stenskodda stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av ett runt spänne av brons med inlagd benpärla, spannformade hängen, broddar, nitar, glaspärlor, keramik, kamfragment och brända ben. Fynden daterar gravarna till vendeltid, 550-800 e. Kr. Fynden har eftersökts men ej påträffats varför de får anses som förkomna.

Undersökningsområdet utvidgades för att lokalisera eventuella ytterligare boplatsrester. Sju schakt upptogs väster om gravarna, men inget av antikvariskt intresse noterades. Omedelbart väster om och nedanför impedimentet där RAÄ 88 var belä

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Södertälje kommun, Hölö socken

Geografisk beskrivning: Smedsta

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Furingsten, Agne (Ed.) (1983). Arkeologi i Sverige 1980. Stockholm: Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISBN: 91-7192-550-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-08-04 doi:10.5878/002125

Ladda ner data:

Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002125

Organisationens dnr för undersökningen:

2281/80

ProjektID:

p180003

RAÄ-nr:

Hölö 88:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-08-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24