Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken

SND-ID: SND 2362

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfältet består enligt fornlämningsregistret av ca 100 registrerade anläggningar; runda stensättningar, högar, rektangulär stensättningar, en kvadratisk stensättning samt en möjlig treudd. Endast sex högar och stensättningar i gravfältets norra kant berördes av undersökningen. Under de undersökta gravarna fanns boplatsrester i form härdar samt stenskodda stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av ett runt spänne av brons med inlagd benpärla, spannformade hängen, broddar, nitar, glaspärlor, keramik, kamfragment och brända ben. Fynden daterar gravarna till vendeltid, 550-800 e. Kr. Fynden har eftersökts men ej påträffats varför de får anses som förkomna.

Undersökningsområdet utvidgades för att lokalisera eventuella ytterligare boplatsrester. Sju schakt upptogs väster om gravarna, men inget av antikvariskt intresse noterades. Omedelbart väster om och nedanför impedimentet där RAÄ 88 var belä

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Hölö socken

Geografisk beskrivning: Smedsta

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Furingsten, Agne (Ed.) (1983). Arkeologi i Sverige 1980. Stockholm: Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet.
Libris
ISBN: 91-7192-550-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken

Beskrivning

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Gravar och boplats i Smedsta i Hölö socken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002125

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gravfält , Härd , Stensättning , Stolphål

Organisationens dnr för undersökningen

2281/80

ProjektID

p180003

RAÄ-nr

Hölö 88:1

Publicerad: 2014-08-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24