Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Södermanland, Ytterjärna och Överjärna socknar, Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1, 17:1, 17:2 och Tälleby 1:32

SND-ID: SND 2363

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Efter besiktning av området befanns fem områden (A-E) kunna utgöra lämpliga boplatslägen, vilka utreddes. I område B påträffades en härd, en härdbotten samt ytterligare boplatsindikationer i form av tre kolkoncentrationer där två bedömdes vara härdbottnar. Dessutom påträffades en flintskrapa. Inom område C påträffades några anläggningar som troligen är recenta. Intill RAÄ 194 framkom skärvig sten och kol.

Utredningen gav ingen möjlighet att mer än översiktligt bedöma de påträffade boplatslämningarna. För fastställande av dessa lämningars karaktär och utbredning föreslogs, inför en eventuell exploatering, en förundersökning inom område B samt vid RAÄ 194. Inom områdena A, D och E påträffades inga spår av förhistoriska lämningar. Inom dessa områden bedömdes inga ytterligare arkeologiska insatser vara nödvändiga. Boplatsområdet gavs efter utredning beteckningen RAÄ Ytterjärna 251:1.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Fastigheterna Håknäs 12:1, 17:1, 17:2 och Tälleby 1:32 i Ytterjärna och Överjärna.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Södermanland, Ytterjärna och Överjärna socknar, Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1, 17:1, 17:2 och Tälleby 1:32

Beskrivning

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Södermanland, Ytterjärna och Överjärna socknar, Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1, 17:1, 17:2 och Tälleby 1:32. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002186

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Nyckelord

förhistorisk tid

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-03–1990-09-06
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-07–1991-05-13
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Organisationens dnr för undersökningen

1219/90

ProjektID

p191001

RAÄ-nr

Ytterjärna 194:1

Ytterjärna 251:1

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24