Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Varmbadet

SND-ID: SND 2364

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsområde, RAÄ 231. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad nybyggnation av bostadshus inom kvarteret. Kvarteret Varmbadet ligger i den norra utkanten av det som räknas som Nyköpings äldre stadskärna, norr om Nikolai kyrka och strax väster om ån. Vid undersökningens etapp 1 och 2 öppnades totalt 17 spridda schakt, där de bevarade kulturlagren undersöktes och dokumenterades. Samtliga föremål samt allt benmaterial insamlades för senare registrering. Vid etapp 3 utfördes undersökningen endast som en schaktövervakning där ett urval daterande lösfynd insamlades.

Förutom en mindre yta av en stenläggning i det östligaste delen av undersökningen, så påträffades inga anläggningar eller spår av byggnader. Resultatet av 14C-analysen i kombination med den typologiska bedömningen av fyndmaterialet daterade det uppskattningsvis äldsta kulturlagret på platsen till mitten av 1600-talet

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid – 1900-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Nikolai socken

Geografisk beskrivning: Kvarteret Varmbadet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Varmbadet

Beskrivning

ZIP-filen innehåller ritningar och planer i form av shapefiler, med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet (2014). Varmbadet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002129

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid – 1900-tal

Insamlingsmetod

Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09–2001-11
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager , Stadslager

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7321-2001

Producents dnr för projektet

KUS01422

KUS01312

ProjektID

p401001

RAÄ-nr

Nyköping 231:1

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24