Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Varmbadet

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsområde, RAÄ 231. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad nybyggnation av bostadshus inom kvarteret. Kvarteret Varmbadet ligger i den norra utkanten av det som räknas som Nyköpings äldre stadskärna, norr om Nikolai kyrka och strax väster om ån. Vid undersökningens etapp 1 och 2 öppnades totalt 17 spridda schakt, där de bevarade kulturlagren undersöktes och dokumenterades. Samtliga föremål samt allt benmaterial insamlades för senare registrering. Vid etapp 3 utfördes undersökningen endast som en schaktövervakning där ett urval daterande lösfynd insamlades.

Förutom en mindre yta av en stenläggning i det östligaste delen av undersökningen, så påträffades inga anläggningar eller spår av byggnader. Resultatet av 14C-analysen i kombination med den typologiska bedömningen av fyndmaterialet daterade det uppskattningsvis äldsta kulturlagret på platsen till mitten av 1600-talet

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Arkeologi

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2364

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under år 2001 utfört en arkeologisk förundersökning i kvarteret Varmbadet, inom Nyköpings gamla stadsområde, RAÄ 231. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad nybyggnation av bostadshus inom kvarteret. Kvarteret Varmbadet ligger i den norra utkanten av det som räknas som Nyköpings äldre stadskärna, norr om Nikolai kyrka och strax väster om ån. Vid undersökningens etapp 1 och 2 öppnades totalt 17 spridda schakt, där de bevarade kulturlagren undersöktes och dokumenterades. Samtliga föremål samt allt benmaterial insamlades för senare registrering. Vid etapp 3 utfördes undersökningen endast som en schaktövervakning där ett urval daterande lösfynd insamlades.

Förutom en mindre yta av en stenläggning i det östligaste delen av undersökningen, så påträffades inga anläggningar eller spår av byggnader. Resultatet av 14C-analysen i kombination med den typologiska bedömningen av fyndmaterialet daterade det uppskattningsvis äldsta kulturlagret på platsen till mitten av 1600-talet

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigmodern tid — 1900-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Nikolai socken

Geografisk beskrivning: Kvarteret Varmbadet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2014-06-17 doi:10.5878/002129

Ladda ner data:

Varmbadet

Citeringsförslag:

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet, Arkeologi (2014). Varmbadet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002129

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7321-2001

Producents dnr för projektet:

KUS01422

Producents dnr för projektet:

KUS01312

ProjektID:

p401001

RAÄ-nr:

Nyköping 231:1

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller ritningar och planer i form av shapefiler, med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09 — 2001-11

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digital inmätning i RT90 med totalstation i fält. Vid kompilering harmoniserades data och projicerades om till SWEREF99 TM.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Tidigmodern tid — 1900-tal

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24