Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Med anledning av planerad ny sträckning av väg E4 mellan länsgräns D och Järna trafikplats genomfördes en
specialinventering och provgrävningar utmed den ca 12 kilometer långa sträckan. Inventeringsarbetet utfördes
sensommaren 1979 och resulterade i att 25 kända fornminneslokaler besiktigades. Dessutom registrerades 7 nya
lokaler. Inför provundersökningarna kvarstod 7 olika områden. Fosfatkarteringar inom dessa områden
uppvisade förhöjda värden, vilket tolkades så att förhistoriska boplatslämningar kunde finnas inom områdena. En av dessa platser utgjordes av RAÄ 30, Ekeby 1:3, Hölö socken, där en provundersökning gjordes 1980. Inga boplatslämningar påträffades. Data tillgängliga i denna SND-studie kommer från provundersökningen vid RAÄ 30.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Sy

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2365

Beskrivning

Med anledning av planerad ny sträckning av väg E4 mellan länsgräns D och Järna trafikplats genomfördes en
specialinventering och provgrävningar utmed den ca 12 kilometer långa sträckan. Inventeringsarbetet utfördes
sensommaren 1979 och resulterade i att 25 kända fornminneslokaler besiktigades. Dessutom registrerades 7 nya
lokaler. Inför provundersökningarna kvarstod 7 olika områden. Fosfatkarteringar inom dessa områden
uppvisade förhöjda värden, vilket tolkades så att förhistoriska boplatslämningar kunde finnas inom områdena. En av dessa platser utgjordes av RAÄ 30, Ekeby 1:3, Hölö socken, där en provundersökning gjordes 1980. Inga boplatslämningar påträffades. Data tillgängliga i denna SND-studie kommer från provundersökningen vid RAÄ 30.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Sy

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Hölö socken

Geografisk beskrivning: Ekeby 1:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002130">https://doi.org/10.5878/002130</a>

Organisationens dnr för undersökningen

4126/79

ProjektID

180004

p180004

RAÄ-nr

Hölö 30:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24