Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats

SND-ID: SND 2365

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Med anledning av planerad ny sträckning av väg E4 mellan länsgräns D och Järna trafikplats genomfördes en
specialinventering och provgrävningar utmed den ca 12 kilometer långa sträckan. Inventeringsarbetet utfördes
sensommaren 1979 och resulterade i att 25 kända fornminneslokaler besiktigades. Dessutom registrerades 7 nya
lokaler. Inför provundersökningarna kvarstod 7 olika områden. Fosfatkarteringar inom dessa områden
uppvisade förhöjda värden, vilket tolkades så att förhistoriska boplatslämningar kunde finnas inom områdena. En av dessa platser utgjordes av RAÄ 30, Ekeby 1:3, Hölö socken, där en provundersökning gjordes 1980. Inga boplatslämningar påträffades. Data tillgängliga i denna SND-studie kommer från provundersökningen vid RAÄ 30.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Sy

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Hölö socken

Geografisk beskrivning: Ekeby 1:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer
Dataset
Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats

Beskrivning

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Sö. Överjärna och Hölö socknar, E4:an, D-länsgräns till Järna trafikplats. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002130

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Fornlämningsliknande bildning

Organisationens dnr för undersökningen

4126/79

ProjektID

180004

p180004

RAÄ-nr

Hölö 30:1

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24