Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Hagnesta bergtäkt

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2367

Beskrivning

Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2, Sjösa 1:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Hagnesta bergtäkt

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>Hagnesta bergtäkt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002304">https://doi.org/10.5878/002304</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-10876-2004

Organisationens dnr för undersökningen

421-4087-2004

ProjektID

p405001

405001

RAÄ-nr

Helgona 315

Helgona 297

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04 — 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2014-12-04
Senast uppdaterad: 2016-08-02