Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Hagnesta bergtäkt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2367

Beskrivning:

Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2, Sjösa 1:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-08-06 doi:10.5878/002304

Ladda ner data:

Hagnesta bergtäkt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Hagnesta bergtäkt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002304

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-10876-2004

Organisationens dnr för undersökningen:

421-4087-2004

ProjektID:

p405001

ProjektID:

405001

RAÄ-nr:

Helgona 315

RAÄ-nr:

Helgona 297

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04 — 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2014-12-04
Senast uppdaterad: 2016-08-02