Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studerade sträckningen som berör Södermanlands län går mellan Råkärret i Lunda socken, Nyköpings kommun och länsgränsen mot Västmanlands län, i Öja socken Eskilstuna kommun. Vidare omfattas ytterligare ett stråk, från länsgränsen mot Västmanland och österut mot Eskilstuna stad. Under år 2006 genomfördes utredningsarbetet mellan Råkärret och västra stambanan vid Katrineholm, här benämnd deletapp 1. Delen sträcker sig genom Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, inom Nyköpings och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Endast drygt hälften av inventeringsarbetet vad gäller deletapp 1 kunde genomföras då ett antal berörda fastighetsägare ej lämnade tillstånd till marktillträde för bland annat inventeringsarbetet. Kart- och arkivstudier har dock genomförts för hela det valda stråket.

Sammanlagt 45 objekt har påträffats inom utredningsområdet. Av dessa utgörs 16

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Arkeologi

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2369

Beskrivning:

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studerade sträckningen som berör Södermanlands län går mellan Råkärret i Lunda socken, Nyköpings kommun och länsgränsen mot Västmanlands län, i Öja socken Eskilstuna kommun. Vidare omfattas ytterligare ett stråk, från länsgränsen mot Västmanland och österut mot Eskilstuna stad. Under år 2006 genomfördes utredningsarbetet mellan Råkärret och västra stambanan vid Katrineholm, här benämnd deletapp 1. Delen sträcker sig genom Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, inom Nyköpings och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Endast drygt hälften av inventeringsarbetet vad gäller deletapp 1 kunde genomföras då ett antal berörda fastighetsägare ej lämnade tillstånd till marktillträde för bland annat inventeringsarbetet. Kart- och arkivstudier har dock genomförts för hela det valda stråket.

Sammanlagt 45 objekt har påträffats inom utredningsområdet. Av dessa utgörs 16

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-08-07 doi:10.5878/002135

Ladda ner data:

Naturgas Mellansverige: avsnitt mot Västerås, deletapp 1

Citeringsförslag:

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet, Arkeologi (2014). <em>Naturgas Mellansverige: avsnitt mot Västerås, deletapp 1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002135">https://doi.org/10.5878/002135</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-6705-2006

Organisationens dnr för undersökningen:

KN-KUS06-235

ProjektID:

p406001

ProjektID:

406001

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om utredningsområde, påträffade lämningar och fynd, utpekade platser för historisk bebyggelse, samt annan metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05-15 — 2006-10-27

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Nyare tid

Publicerad: 2014-08-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24