Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1

SND-ID: SND 2369

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studerade sträckningen som berör Södermanlands län går mellan Råkärret i Lunda socken, Nyköpings kommun och länsgränsen mot Västmanlands län, i Öja socken Eskilstuna kommun. Vidare omfattas ytterligare ett stråk, från länsgränsen mot Västmanland och österut mot Eskilstuna stad. Under år 2006 genomfördes utredningsarbetet mellan Råkärret och västra stambanan vid Katrineholm, här benämnd deletapp 1. Delen sträcker sig genom Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, inom Nyköpings och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Endast drygt hälften av inventeringsarbetet vad gäller deletapp 1 kunde genomföras då ett antal berörda fastighetsägare ej lämnade tillstånd till marktillträde för bland annat inventeringsarbetet. Kart- och arkivstudier har dock genomförts för hela det valda stråket.

Sammanlagt 45 objekt har påträffats inom utredningsområdet. Av dessa utgörs 16

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Nyare tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Naturgas Mellansverige: avsnitt mot Västerås, deletapp 1

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om utredningsområde, påträffade lämningar och fynd, utpekade platser för historisk bebyggelse, samt annan metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet (2014). Naturgas Mellansverige: avsnitt mot Västerås, deletapp 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002135

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Nyare tid

Insamlingsmetod

Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05-15–2006-10-27
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-6705-2006

Organisationens dnr för undersökningen

KN-KUS06-235

ProjektID

p406001

406001

Publicerad: 2014-08-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24